Routing trong Nodejs Express

Tram Ho

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo.
Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.

Route đề cập đến cách các endpoint (URI) của ứng dụng phản hồi các request của client.

Việc xác định Route bằng các hàm của đối tượng app Express sẽ tương ứng với các hàm HTTP; ví dụ: app.get() để xử lý các request GETapp.post để xử lý các request POST. Để có danh sách đầy đủ, hãy xem app.METHOD. Bạn cũng có thể sử dụng app.all() để xử lý tất cả các hàm HTTPapp.use() để chỉ định một hàm middleware làm function callback

Các hàm Route này chỉ định một hàm callback (đôi khi được gọi là “handler functions - hàm xử lý”) được gọi khi ứng dụng nhận được request đến Route được chỉ định (endpoint) và hàm HTTP. Nói cách khác, ứng dụng “listens - lắng nghe” các request khớp với các Route và các hàm được chỉ định từ trước, và khi phát hiện thấy khớp, ứng dụng sẽ gọi hàm callback được chỉ định.

Trên thực tế, các hàm Route có thể có nhiều hơn một hàm callback làm đối số. Với nhiều hàm callback, điều quan trọng là phải cung cấp một hàm next như một đối số cho hàm callback và sau đó gọi next() bên trong phần thân của hàm để chuyển quyền kiểm soát cho lần callback tiếp theo.

Đoạn code sau đây là một ví dụ về một route rất cơ bản.

Route methods

Các hàm Route có nguồn gốc từ một trong các hàm HTTP và được đính kèm với một instance của lớp express.

Đoạn code sau là một ví dụ về các Route được xác định cho các hàm GETPOST tới thư mục gốc của ứng dụng.

Express hỗ trợ các hàm tương ứng với tất cả các hàm request HTTP: get,, postv.v. Để có danh sách đầy đủ, hãy xem app.METHOD.

Có một hàm Route đặc biệt là app.all(), được sử dụng để tải các function middleware tại một đường dẫn cho tất cả các hàm request HTTP. Ví dụ: trình xử lý sau được thực thi cho các request đến Route/secret” cho dù sử dụng GET, POST, PUT, DELETE hoặc bất kỳ hàm request HTTP nào khác được hỗ trợ trong mô-đun http .

Route paths

Các Route paths, kết hợp với một hàm request, xác định các endpoint mà tại đó các request có thể được thực hiện. Route paths có thể là string, string patterns hoặc regular expressions.

Các ký tự ?, +, *() là các tập hợp con của các đối số regular expressions. Dấu gạch nối (-) và dấu chấm (.) được hiểu theo nghĩa đen bằng các đường dẫn dựa trên string.

Nếu bạn cần sử dụng ký tự đô la ($) trong một đường dẫn string, hãy đặt nó bên trong ([xxx]). Ví dụ: path string cho các request tại “/data/$book”, sẽ là “/data/([$])book”.

Express sử dụng path-to-regexp để khớp với các Route paths.

Query strings không phải là một phần của Route paths.

Dưới đây là một số ví dụ về Route paths dựa trên string.

Route paths này sẽ khớp với request với Route /:

Route paths này sẽ khớp với các request tới /about.

Route paths này sẽ khớp với các request tới /random.text.

Dưới đây là một số ví dụ về Route paths dựa trên các string patterns.

Route paths này sẽ phù hợp acdabcd.

Route paths này sẽ khớp abcd, abbcd, abbbcd v.v.

Route paths này sẽ khớp với abcd, abxcd, abRANDOMcd, ab123cd v.v.

Route paths này sẽ phù hợp /abe/abcde.

Ví dụ về Route paths dựa trên regular expressions:

Route paths này sẽ khớp với bất kỳ thứ gì có chữ “a” trong đó.

Route paths này sẽ khớp butterflydragonfly, nhưng không butterflyman, dragonflymanv.v.

Route parameters (Tham số của route)

Route parameters (Tham số của route) là các phân đoạn URL được đặt tên được sử dụng để truyền các giá trị được chỉ định tại vị trí của chúng trong URL. Các value đã thu thập được điền vào đối tượng req.params, với tên của Route parameters được chỉ định trong đường dẫn dưới dạng các khóa tương ứng của chúng.

Để xác định các route với các tham số của route, chỉ cần xác định các route parameters trong đường dẫn dưới đây.

Tên của các Route parameters phải được tạo thành từ các ký tự ([A-Za-z0-9]).

Vì dấu gạch nối ( -) và dấu chấm ( .) được hiểu theo nghĩa đen, chúng có thể được sử dụng cùng với các Route parameters cho các mục đích hữu ích.

Để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với string có thể được so khớp bởi Route parameters, bạn có thể thêm một regular expressions trong dấu ngoặc đơn ( ()):

regular expressions thường là một phần của string, hãy đảm bảo rằng luôn có ký tự vào các ký tự nào có thêm dấu gạch chéo ngược, chẳng hạn d+.

Trong Express 4.x, ký tự * trong regular expressions không được diễn giải theo cách thông thường. Giải pháp thay thế, hãy sử dụng {0,}thay vì *. Express 5 điều này đã được khắc phục.

Route handlers

Bạn có thể cung cấp nhiều function callback hoạt động giống như middleware để xử lý một request. Ngoại lệ duy nhất là các lệnh callback này có thể gọi next('route') để bỏ qua các lệnh callback còn lại. Bạn có thể sử dụng cơ chế này để áp đặt các điều kiện trước cho một route, sau đó chuyển quyền kiểm soát cho các route tiếp theo nếu không có lý do gì để tiếp tục với route hiện tại.

Các trình xử lý Route có thể ở dạng một hàm, một array các hàm hoặc kết hợp cả hai, như trong các ví dụ sau.

Một hàm callback duy nhất có thể xử lý một route. Ví dụ:

Nhiều hàm callback có thể xử lý một route (đảm bảo bạn chỉ định đối tượng next). Ví dụ:

Một mảng các hàm callback có thể xử lý một route. Ví dụ:

Hoặc kết hợp các hàm độc lập và array (hoặc theo bất cứ cách nào bạn thích) cũng có thể xử lý một route. Ví dụ:

Response methods

Các hàm của đối tượng phản hồi (res) trong bảng sau có thể gửi phản hồi đến client và chấm dứt chu kỳ request-response. Nếu không có hàm nào trong số này được gọi từ trình xử lý Route, thì request client sẽ bị treo.

HàmMô tả
res.download()Thông báo tệp đã được tải xuống máy client.
res.end()Kết thúc quá trình phản hồi.
res.json()Gửi phản hồi với JSON.
res.jsonp()Gửi phản hồi JSON với hỗ trợ JSONP.
res.redirect()Chuyển hướng một request.
res.render()Render một template có thể là 1 file HTML.
res.send()Gửi phản hồi của nhiều loại khác nhau. (cái này là gửi chung hết thích gửi gì gửi)
res.sendFile()Gửi tệp dưới dạng octet stream.
res.sendStatus()Phản hồi status

app.route()

Bạn có thể tạo các trình route handlers có thể điều khiển được cho một Route paths bằng cách sử dụng app.route(). Bởi vì đường dẫn được chỉ định tại một vị trí duy nhất, việc tạo các route theo mô-đun rất hữu ích, cũng như giảm bớt sự dư thừa và lỗi chính tả.

Dưới đây là một ví dụ về các route handlers được xác định bằng cách sử dụng app.route().

express.Router

Sử dụng lớp express.Router để tạo các trình xử lý Route có thể xuất theo mô-đun. Một Instance của Router là một hệ thống các Routemiddleware hoàn chỉnh; vì lý do này, nó thường được gọi là “mini-app”. Đại khái nó có thể được coi như là một app hoàn chỉnh nhưng dạng module nhỏ trong một app lớn.

Ví dụ sau tạo một bộ Route dưới dạng mô-đun, tải một function middleware trong đó, xác định một số Route và sau đo import mô-đun Route trên một đường dẫn trong ứng dụng chính.

Tạo tệp Route có tên birds.js trong thư mục của ứng dụng, với nội dung sau:

Sau đó, import mô-đun Route trong ứng dụng của chúng ta:

Giờ đây, ứng dụng sẽ có thể xử lý các request đến /birds/birds/about cũng như gọi hàm middleware timeLog cụ thể cho route.

Roundup

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.

Ref

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo