Render list data

Tram Ho

Bạn muốn hiển thị 1 danh sách dữ liệu, bạn không biết làm như nào. Bạn muốn hiển thị 1 danh sách dữ liệu, bạn không biết làm như nào. Hãy tham khảo document của vue

Render list data

Ta có 1 danh sách user muốn hiển thị như sau:

Vậy làm như nào để hiển thị danh sách user trên

Ta cho thêm thuộc tính khóa v-bind:key (:key) thể hiện tính duy nhất cho mỗi mục. Kết quả:

Hiển thị data lọc theo thuộc tính

Ta muốn hiển thị những user có thuộc tính publish là 1 thì làm như thể nào?

  • Cách 1 dùng v-if lọc điều kiện pulish là 1

  • Cách 2 trước khi render dữ liệu ta lọc trước dữ liệu sau đó mới trả ra (ưu tiên cách 2)

Kết quả

User số 3 đã bị remove khỏi danh sách users do hàm học userPublish publish = 0

Chia sẻ bài viết ngay