Regex với Python

Tram Ho

Như ở bài viết trước mình đã giới thiệu một số khái niệm về regex cơ bản. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn việc sử dụng regex trong ngôn ngữ lập trình, ở đây là python.

1. Thư viện

Regex sử dụng module re để làm việc trong python, module này là thư viện built-in trong python, bạn không cần phải cài đặt để sử dụng

2. Một số hàm

2.1. re.match

Cú pháp

So khớp pattern với string với các flag tùy ý. Dưới đây là cú pháp cho hàm này.

Hàm re.match trả về 1 đối tượng nếu match thành công và trả về None nếu như thất bại

2.2. re.search

Cú pháp

Hàm này thực hiện tìm kiếm chuỗi khớp trên 1 string và trả về các giá trị được so khớp

2.3. re.split

Cú pháp

re.split trả về các ký tự được phân tách nhờ đoạn pattern

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo