ReactJS: Thay đổi state của component từ parent component

Tram Ho

1. Giới thiệu:

Nếu bạn làm việc với ReactJS, bạn sẽ thấy Props và State được sử dụng rất nhiều. Giống như Props, State dùng để lưu trữ thông tin của component, điểm khác biệt là State là một thành phần của component còn Props là giá trị được truyền từ ngoài vào component. Chúng ta thường cập nhật state ngay trong component bằng lệnh setState() để re-render component, Vậy trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi state từ component cha thì giải quyết như thế nào????
Một solution khá đơn giản đó là sử dụng Refs trong React. Nào hãy cùng xem ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn nhé!!!

2. Ví dụ:

Chúng ta sẽ thực hiện một ví dụ mà thay đổi tên ở component con bằng việc thực hiện click button ở component cha.
Nào go go!!!
Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một component có tên ChildComponent có state là name với giá trị ban đầu là “Diem My“. Component sẽ hiển thị đoạn text “My name is” và tên được lấy từ state.

Tiếp theo, để thực hiện thay đổi state, chúng ta sẽ tạo function changeName() và dùng this.setState() để thay đổi state:

ChildComponent hiện tại đã có state và một hàm thay đổi state, hiện tại nó sẽ trông như sau:

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một component cha có tên ParentComponent sẽ chưa ChildComponent , một button để thực hiện thay đổi tên khi click, và một function tạm để trống để lát chúng ta sẽ xử lý để thay đổi state trong ChildComponent:

Đã đến lúc chúng ta cần sử dụng Refs cho ChildComponent có tên childRef. Refs giúp chúng ta có thể refer tới node của ChildComponent bằng việc sử dụng .current. Nó sẽ in ra tất cả những gì liên quan tới ChildComponent và cả changeName() nữa. Giờ chúng ta chỉ việc sử dụng changeName() trong handleClick() để thực hiện thay đổi state thôi kaka.

Tada, vậy là ví dụ của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Bạn có thể xem code và run tại đây nhé CodeSanbox

3. Kết luận:

Giờ đây việc thay đổi State bằng action ở ngoài component đã trở nên đơn giản khi có Refs phải không nào!!!

Tài liệu tham khảo:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo