Giới thiệu tổng quát về Redux Toolkit

Tram Ho

1. Redux Toolkit (RTK) là gì và tại sao lại có nó?

  • RTK là một thư viện giúp mình viết Redux tốt hơn, dễ hơn và đơn giản hơn. (tiêu chuẩn để viết Redux)
  • Ba vấn đề làm nền tảng ra đời RTK:

2. RTK bao gồm những gì?

configureStore()

  • Có sẵn Redux DevTools
  • Có sẵn redux-thunk để thực hiện async actions

createReducer()

createAction()

Các bạn đọc thêm những hàm sau nữa nhé ?

3. Setup một ví dụ đơn giản sử dụng RTK

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo