Quản lý nhiều phiên bản Python trong cùng một máy

Tram Ho

Dòng thời gian phát hành Python

Dòng thời gian phát hành của Python

hình ảnh.png

Nguồn https://devguide.python.org/versions/

Cài đặt Python 3.11.3

Tải xuống phiên bản Python mới nhất (3.11.3) tại https://www.python.org/downloads/ (25 MB)

Trình khởi chạy Python trong hệ điều hành Windows.

hình ảnh.png

Kiểu

cho hiện có.

Cài đặt Python 3.10.10 trong cùng một máy

Tải xuống Python 3.10.10 tại https://www.python.org/downloads/windows/ , https://www.python.org/ftp/python/3.10.10/python-3.10.10-amd64.exe , sau đó cài đặt trong cùng một máy với Python 3.11.3 hiện có.

hình ảnh.png

hình ảnh.png

hình ảnh.png

Chạy Python 3.10.10 từ trình khởi chạy Python 3.11.3

Cài đặt Python 3.9.13, v.v. (3.8, 3.7)

Liên kết tải xuống https://www.python.org/ftp/python/3.9.13/python-3.9.13-amd64.exe

hình ảnh.png

hình ảnh.png

hình ảnh.png

hình ảnh.png

Python hoạt động 3.9.13

Vài lệnh hữu ích

hình ảnh.png

Chạy tệp/dự án Python với một phiên bản cụ thể của Python

Tạo thư mục D:temp_2023_05_11 , bên trong thư mục này tạo file get_version.py có nội dung

hình ảnh.png

Sau đó chạy

hình ảnh.png

Xem danh sách các phiên bản

Đặt phiên bản mặc định của Python (không phải phiên bản mới nhất theo mặc định)

sau đó đóng tất cả các cửa sổ CMD, mở lại CMD, xem kết quả:

kết quả

Sử dụng Chocolately và pyenv-win

Chạy CMD với tư cách quản trị viên

hình ảnh.png

hình ảnh.png

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo