Proto DataStore Jetpack bảo mật hơn cả SharedPreferences.

Tram Ho

DataStore

Trước khi đi vào Proto DataStore thì mình sẽ thì nói về DataStore.
DataStore là một giải pháp lưu trữ dữ liệu mới và cải tiến nhằm thay thế SharedPreferences. Được xây dựng trên Kotlin coroutines và Flow, DataStore cung cấp hai cách triển khai khác nhau: Proto DataStore, cho phép bạn lưu trữ các đối tượng đã nhập (được hỗ trợ bởi Proto-protocal) và Preferences DataStore lưu trữ theo cặp key – value. Dữ liệu được lưu trữ không đồng bộ, nhất quán và mang tính giao dịch, khắc phục một số nhược điểm của SharedPreferences.

Trong phạm vi bài viết này mình sẽ chỉ nói về Proto Data Store. Mọi người có thể tham khảo codelab của Google về Preferences DataStore ở đây:
https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-preferences-datastore/#0

Bảng so sánh của 3 loại SharedPreferences, Preference DataStore và Proto DataStore.

Proto DataStore

Một trong những nhược điểm của SharedPreferences và Preferences DataStore là không có cách nào để xác định một lược đồ hoặc để đảm bảo rằng các khóa được truy cập với đúng loại. Proto DataStore giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng Protocol buffers để xác định lược đồ. Sử dụng Proto DataStore biết những loại nào được lưu trữ và sẽ chỉ cung cấp chúng, loại bỏ nhu cầu sử dụng khóa.

 • Nó lưu trữ các phiên bản dưới dạng dữ liệu tùy chỉnh.
 • Xác định lược đồ bằng cách sử dụng bộ đệm Giao thức.
 • Chúng nhanh hơn, nhỏ hơn, đơn giản hơn và ít mơ hồ hơn XML và các định dạng dữ liệu tương tự khác.

Thêm Proto DataStore vào trong Project:

Project demo này là về việc sắp xếp các task theo mức độ ưu tiên của User chọn.

Vào **build.gradle ** vào thêm vào đoạn code bên dưới.

Protocol buffers là một cơ chế để tuần tự hóa dữ liệu có cấu trúc. Bạn xác định cách bạn muốn dữ liệu của mình được cấu trúc một lần và sau đó trình biên dịch tạo mã nguồn để dễ dàng viết và đọc dữ liệu có cấu trúc.
Tạo một Proto file:
Bạn xác định lược đồ của mình trong một tệp proto.
Trong project của mình sẽ tạo một file user_prefs.proto trong đường dẫn sau ** app/src/main/proto** trong file này có nội dung như sau:
Mỗi cấu trúc được định nghĩa bởi từ khóa message và mỗi thành viên của cấu trúc được xác định bên trong thông báo, dựa trên kiểu và tên và nó được gán một thứ tự.

Lớp UserPreferences được tạo tại thời điểm biên dịch từmessageđược xác định trong tệp proto. Nên phải rebuild lại khi đã tạo ra file proto.

Tạo serializer

Để cho DataStore biết cách đọc và ghi kiểu dữ liệu mà chúng ta đã xác định trong tệp proto, chúng ta cần triển khai Serializer. Tạo một tệp mới có tên là UserPreferencesSerializer.

Nếu không tìm thấy UserPreferences hoặc các phương thức liên quan, hãy Clean và Rebuild để đảm bảo rằng Protobuf tạo ra đối tượng.

Tạo DataStore

Hãy tạo DataStore <UserPreferences> trong UserPreferencesRepository dựa trên phương thức mở rộng Context.createDataStore (). Phương thức có hai tham số bắt buộc:

 • Tên của tệp mà DataStore sẽ hoạt động.
 • Bộ tuần tự cho loại được sử dụng với DataStore. Ở project này là UserPreferencesSerializer.

Đọc và ghi dữ liệu từ Proto DataStore

Trong UserPreferencesRepository sẽ quản lí việc đọc và ghi dữ liệu.

 • Đọc dữ liệu:

 • Ghi dữ liệu:
  Để ghi dữ liệu, DataStore cung cấp một hàm suspend DataStore.updateData ().

Di chuyển từ SharedPreferences

Để giúp di chuyển, DataStorexác định lớp SharedPreferencesMigration. Tạo nó trong UserPreferencesRepository. Khối di chuyển cung cấp cho chúng ta hai tham số:

 • SharedPreferencesView cho phép chúng tôi truy xuất dữ liệu từ SharedPreferences.
 • Dữ liệu hiện tại của UserPreferences.

Lưu trữ sắp xếp đến DataStore

Để cập nhật thứ tự sắp xếp khi enableSortByDeadlin()enableSortByPooter()được gọi, chúng ta phải làm như sau:
Gọi các chức năng tương ứng của chúng trong lambda của dataStore.updateData ().
Vì updateData () là một hàm suspend, nên enableSortByDeadline()enableSortByPooter() cũng phải được tạo thành một suspend.
Sử dụng UserPreferences hiện tại nhận được từ updateData() để xây dựng thứ tự sắp xếp mới
Cập nhật UserPreferences bằng cách chuyển đổi nó thành trình tạo, đặt thứ tự sắp xếp mới và sau đó xây dựng lại tùy chọn.
Đây là cách triển khaienableSortByDeadline() trông như thế nào.

Các hàm enableSortByDeadline()enableSortByPooter() hiện đang là suspend function nên chúng cũng sẽ được gọi trong một chương trình điều tra mới, được khởi chạy trong viewModelScope:

Tóm lại:

SharedPreferences đi kèm với một loạt nhược điểm – từ API đồng bộ có thể tỏ ra an toàn khi gọi trên chuỗi giao diện người dùng, không có cơ chế báo hiệu lỗi, thiếu API giao dịch và hơn thế nữa.
DataStore là sự thay thế cho SharedPreferences giải quyết hầu hết các thiếu sót của API.
DataStore có một API hoàn toàn không đồng bộ sử dụng Kotlin coroutines và Flow, xử lý việc di chuyển dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và xử lý lỗi dữ liệu.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.

Link tham khảo bài viết

https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-proto-datastore

Source code:

https://github.com/nghiaptx-2124/Proto-DataStore/tree/master/android-datastore

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo