Project 1 – Markdown Notebook (phần 2)

Tram Ho

Multiple notes

Tiếp nối phần trước (https://viblo.asia/p/project-1-markdown-notebook-phan-1-1VgZv4Bm5Aw), ở phần này ngoài việc cho phép lưu multiple notes, mình sẽ thêm một vài tính năng khác như hiển thị danh sách các notes, rename lại note, cho note vào danh sách ưa thích, etc.

The note list

 1. Thêm nơi hiển thị các notes:

 1. Khởi tạo mảng notes:

A method to create a new note

Mỗi một note sẽ có các thuộc tính như: id, title, content, created, favorite.
Thêm method addNote:

Button and click events with v-on

Thêm button Add note:

Set sự kiện click cho button addNote:

Chúng ta có thể thay thế v-on:click bằng cú pháp ngắn gon hơn @click:

Click vào button Add note, chúng ta có thể thấy các note đã được thêm ở devtool.

Binding attributes with v-bind

Sẽ hữu ích hơn cho người dùng khi họ bấm vào button Add note thì xuất hiện một tooltip thông báo số lượng các note đã được thêm. Ví dụ:

Chúng ta có thể sử dụng v-bind:

Khi người dùng rê chuột vào button Add note sẽ nhận được kết quả như hình dưới:

Giống như v-on, chúng ta có thể sử dụng cú pháp ngắn gọn hơn. Khác biệt là v-on thì dùng @ còn v-bind dùng ::

TIP:

v-bind will sẽ cập nhật giá trị của thuộc tính một cách tự động. Chúng ta có thể sử dụng v-bind kết hợp với computed như sau:

Displaying a list with v-for

 1. Thêm list để hiển thị các notes:

Sử dụng vòng lặpv-for để hiển thị các notes. Ví dụ:

Chúng ta có thể thay of băng in cũng được:

Tưởng tượng rằng chúng ta có một list chứa các notes:

Sau khi in ra thì các notes sẽ được xuất hiện ở DOM như thế này:

 1. Quay trở lại cuốn notebook của chúng ta. Chúng ta lưu chúng trong notes của data(), nên việc cần làm bây giờ là tạo vòng lặp để in ra chúng:

Kết quả:

Selecting a note

 1. Thêm selectedId vào trong data() để lưu lại giá trị của các note được chọn:

 1. Thêm method khi chọn note selectNote():

 1. Thêm sự kiện click:

Giờ chúng ta có thể kiểm tra giá trị selectedId trên devtool đã được cập nhật mỗi khi chúng ta click vào một note.

The current note

 1. Thêm selectedNote để lấy ra object note được chọn:

 1. Thay đổi hiển thị phần content:

 1. notePreview:
  selectedNote:

Dynamic CSS classes

Vue.js cho phép chúng ta tuỳ biến các class một cách dễ dàng. Ví dụ: thay vì truyền cho class một string, chúng ta có thể truyền một array:

Kết quả ở DOM:

Hoặc cho ẩn hiện các class:

Kết quả ở DOM:

Áp dụng vào notebook của chúng ta, class của note được chọn sẽ được viết như thế này:

Đầy đủ code của note list sẽ là:

Note sẽ đổi màu khi được chọn như hình bên dưới:

Codintional templates with v-if

Thêm một chút message hiển thị cho người dùng nếu trong quá trình hiển thị preview note gặp trục trặc:

Chúng ta có thể sử dụng thêm v-else-ifv-else:

Quay trở lại cuốn notebook của chúng ta, chúng ta sẽ thêm điều kiện v-if="selectedNote"ở cả main và preview panes để chúng chưa được thêm vào DOM cho đến khi note được chọn:

Cuốn notebook của chúng ta hiện tại sẽ có hình thù như thế này:

Saving the notes with the deep option

Chúng ta sẽ lưu lại note giữa các session, giống như cách mà chúng ta làm với note content:

 1. Tạo method saveNotes() (chúng ta sử dụng JSON.stringify vì API localStorage không cho phép chung ta lưu mảng mà chỉ cho lưu string):

Như đã làm với note content, chúng ta sẽ sử dụng watch:
2. Thêm option watch:
watch: {
notes: ‘saveNotes’,
}
Kiểm tra ở console sau khi thêm note:

 1. Thay đổi giá trị ban đầu của notes để khi người dùng vào trình duyệt, họ sẽ thấy được các note ở thời điểm gần nhất:

Đáng ra mảng notes sẽ được restored khi người dùng refresh lại trang. Tuy nhiên, khi chúng ta thay đổi nội dung của một note, chúng ta sẽ thấy rằng watcher hiện tại chưa hoạt động => notes chưa được lưu.
Lý do là: watchers mặc định lưu những thay đổi đơn giản như: object assignment, adding, removing hoặc removing item in an array. Ví dụ:

Những operations như ở dưới sẽ không được watchers thực thi:

Trường hợp này chúng ta cần phải thêm deep: true vào trong watch.

Saving the selection

Sẽ tốt hơn cho cuốn notebook của chúng ta nếu nó lưu lại các note đã được chọn từ lần đóng trình duyệt gần nhất:

The note toolbar with extras inside

Chúng ta sẽ thêm một vài tính năng cho cuốn notebook như:

 • Renaming the note
 • Deleting the note
 • Marking the note as favorite

Thêm một chút HTML:

Renaming the note

Deleting the note

 1. Thêm button delete:

 1. Thêm method removeNote():

Favorite notes

 1. Thêm một chút HTML để thực hiện tính năng favorite notes:

Nếu note được favorite thì ngôi sao sẽ được tô đậm, và ngược lại:

 1. Tạo một method với mục đích đơn giản là đảo ngược giá trị favorite (true hoặc false) của note được chọn:

 1. Thay đổi vị trí của các note bình thường với các note được favorite (favorite note sẽ ưu tiên cho lên trước):

 • 0: 2 note như nhau.
 • -1: note này sẽ được đẩy lên trước.
 • 1: note này sẽ được đẩy về phía sau.

Sau khi đã có một list các notes được sorted, chúng ta sẽ show nó ra:

Chúng ta có thể thêm một icon nho nhỏ khi note được favorite:

 1. Code của list note sẽ được update như thế này:

Đây là hình thù cuốn notebook hiện tại của chúng ta:

Source code

https://github.com/anhv-1376/learn-vue/tree/develop/markdown-notebook

Tham khảo

Chau, G. (2017). Vue.js 2 web development projects. Birmingham, UK: Packt Publishing.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo