Placeholder và Data-placeholder ?

Tram Ho

Placehodel: Trình dữ chỗ ( theo từ điển).

Thuộc placeholde tính chỉ định một gợi ý ngắn mô tả giá trị dự kiến của trường đầu vào (ví dụ: giá trị mẫu hoặc mô tả ngắn về định dạng dự kiến).

Gợi ý ngắn được hiển thị trong trường nhập liệu trước khi người dùng nhập giá trị.

1. Các sử dụng placeholder

Bước 1: Thêm thuộc tính placeholder trên thẻ input

Cú pháp:

Giá trị thuộc tính:

ValueMô tả
TextChỉ định một gợi ý ngắn mô tả giá trị dự kiến của trường đầu vào

Bước 2: Thêm trên CSS

2 . Sự khác nhau giữa placeholder và data-placeholder

  • Thuộc tính placeholder là một thuộc tính HTML5 tiêu chuẩn
  • data-placeholder chỉ là data- thuộc tính HTML5 được sử dụng bởi một số plugin javascript. Data là dữ liệu chung được đính kèm với phần tử.

Hãy thử ví dụ dưới đây để rõ sự khác biệt: