Pattern Matching với câu lệnh case let trong Swift

Tram Ho

Pattern Matching là việc kiểm tra xem trong một chuỗi hay cấu trúc dữ liệu có chứa một thành phần nào đó hay không. Trong Swift, Pattern Matching được thực hiện qua câu lệnh case let với nhiều kiểu cấu trúc dữ liệu khác nhau.

Enums

Pattern Matching cực kỳ hiệu quả khi sử dụng với enums:

Khi sử dụng câu lệnh switch đối với enums có giá trị đính kèm (associated values), có thể dùng câu lệnh case let để kiểm tra trường hợp và gán giá trị cho một biến. Hơn nữa, có thể lọc giá trị đính kèm thông qua câu lệnh where.

Optionals

Bản chất của Optional trong Swift là enum có hai trường hợp, vì vậy sử dụng case let đối với optional tương tự như đối với enum.

Trong trường hợp .some(value), có thể viết dưới dạng value?.

Tuples

Pattern Matching cũng có thể được sử dụng hiệu quả trên cấu trúc dữ liệu tuple.

Câu lệnh điều kiện

case let cũng có thể sử dụng lồng ghép với các câu lệnh điều kiện:

, hoặc:

Câu lệnh lặp

Ngoài sử dụng trong các cấu trúc rẽ nhánh, có thể sử dụng case let trong cả các vòng lặp:

Tài liệu tham khảo

https://swiftwithmajid.com/2019/02/06/pattern-matching-with-case-let/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo