Oracle Commerce Lift-and-Shift sang AWS

Tram Ho

Các trang web thương mại điện tử kế thừa phải đối mặt với những thách thức về chi phí, độ đàn hồi, tính khả dụng và khả năng mở rộng tại chỗ. Nâng cấp và chuyển đổi sang Amazon Web Services (AWS) là một bước đầu tiên tương đối dễ dàng để hiện đại hóa, mang lại cho bạn lợi ích của nguồn tài nguyên không giới hạn để mở rộng trang web thương mại điện tử của bạn khi cần thiết.

  1. Một Vùng duy nhất và Đám mây riêng ảo (VPC) duy nhất ngang hàng với trung tâm dữ liệu tại chỗ.
  2. Nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) cung cấp khả năng phục hồi và tính sẵn sàng cao cho khối lượng công việc sản xuất
  3. Giải pháp Đối tác AWS để chạy khối lượng công việc sản xuất trên Oracle RAC.
  4. Cân bằng tải đàn hồi (ELB) phân phối lưu lượng mạng để cải thiện khả năng mở rộng và tính khả dụng của các ứng dụng của bạn trên nhiều AZ.
  5. Amazon CloudFront cung cấp mạng phân phối nội dung có thể lập trình và bảo mật cao (CDN).
  6. AWS WAF là tường lửa ứng dụng web bảo vệ trang web thương mại điện tử khỏi các hành vi khai thác web thông thường.
  7. Amazon Route 53 cung cấp cấu hình dịch vụ tên miền (DNS).
  8. Amazon ElastiCache dành cho Redis cung cấp cơ chế bộ nhớ đệm cho hiệu suất.
  9. Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để lưu trữ tệp chia sẻ được gắn vào mọi phiên bản Oracle Commerce.
  10. Amazon CloudWatch được sử dụng để ghi nhật ký ứng dụng, giám sát và cảnh báo.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo