Nodejs thực chiến, Không cần thư viện để làm cái này đâu!

Tram Ho

Khi gặp một vấn đề, nhiều bạn thường tìm kiếm một thư viện giải quyết vấn đề đó, thay vì tự phát triển. Dùng thư viện như con dao 2 lưỡi vậy. Nó giúp giải quyết nhanh vấn đề nhưng làm cho dự án nặng nề hơn. Trong blog nhỏ này mình liệt kê một số cases mà chúng ta không cần thư viện, không cần tự code vì nodejs đã hỗ trợ.

1. Gen UUID v4.

UUID – (universally unique identifier) được hiểu là một id nhận dạng duy nhất dàt 128bit. UUID được sử dụng rất phổ biến khi bạn cần một id duy nhất cho hệ thống.
UUID v4 là kiểu uuid ngẫu nhiên, được sử dụng phổ biến nhất.

1.1 Một số thư viên hỗ trợ:

1.2 Không dùng thư viện:

Module cryto được thêm vào nodejs v14.17.0. Nó đã cung cấm nhiều methods hỗ trợ mã hóa: HMAC, cypher, OpenSSL và cả randomUUID để gen UUID.

2. Objects deep comparison

Objects deep comparison là kiểu so sánh sâu hai object. So sánh hai object có giá trị giống nhau 100%, bao gồm các các nested objects. Cần phần biệt với kiểu:

  • Shadow comparison: So sánh nông: So sáng danh sách properties Object.keys và so sánh các giá trị của các properties.
  • Referential comprison: So sánh đến tham chiếu của các biến. Vì object là các biến kiểu tham chiếu.

2.1 Sử dụng thư vện:

2.2 Sử dụng JSON.stringify:

  • Chuyển object thành json rồi so sánh như so sánh 2 string.

  • Isues: Là sẽ bị fail khi so sánh các objects giống nhau như các keys không đúng thứ tự:

2.3 Sử dụng util.isDeepStrictEqual

Util modules là một thư viên nodejs cung cấoc cho developer nhiều method hay sử dụng. isDeepStrictEqual là một method để só sánh 2 objects:

3. Extract domain name from URL

Extract domain là việc mình cần lấy các thông tin của 1 domain như, subdomain, domain, port.

3.1 sử dụng thư viện extract-domain

3.2 Sử dụng modules URL

4. API check heath.

Trong hệ thống microservice, đôi khi các service cần MỘT api để hệ thống gọi đến kiểm tra một service còn sống không(Để có thể restart lại ).

4.1 Sử dụng express

  • Nhiêu thư viện framwork khác.

4.2 sử dụng http module

5. Kết luận:

  • Đôi khi chú ý reseach một tý giúp hệ thống của chúng ta trở nên nhẹ nhàn hơn.
  • Cảm ơn mọi người đã đọc
  • Nhiều anh em gặp cases nào tương tự comment để mọi người cùng biết. Happy sharing!!
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo