Những thứ bạn cần biết về Regular Expressions (RegEx)

Tram Ho

Bài viết này nhắm mục đích giúp bạn có thể tận dụng hiệu quả với các biểu thức chính quy với các ví dụ thực tế.

Yepp, regex! Phần cuối cùng của chiếc mỳ mà đại đa số mọi người đều muốn bỏ qua khi ăn. Nếu bạn đang ở bên đa số kia thì hi vọng cuối bài viết này bạn sẽ thay đổi suy nghĩ giống mình và đọc chúng như tiếng việt.

Regular Expressions là gì ?

Regular Expressions(RegEx) – với cái tên thuần việt là biểu thức chính quy, là một chuỗi các ký tự được sử dụng để tìm kiếm một hoặc nhiều kết quả phù hợp trong mẫu tìm kiếm – pattern. Về cơ bản, nó là một cách để tìm kiếm các pattern trong câu.
Bạn muốn định dạng đầu vào của ngày tháng hoặc địa chỉ email theo một cách cụ thể? regex sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn muốn parsereplace một string ? hãy dùng regex. Ban đầu, bạn có thể gặp khó khăn khi làm việc với nó, nhưng một khi đã thành thục về nó thì tin tôi đi, nó giúp giúp bạn tiết kiệm hàng nghìn giờ trong việc validate lẫn parse dữ liệu đó.
Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể hơi khác nhau trong việc triển khai regex nhưng các khái niệm cơ bản thì hầu hết đều giống nhau. Trước tiên chúng ta hãy xem qua một số khái niệm cơ bản trước khi đi sâu vào ví dụ nhé:

Cách tạo một regex

Có hai cách để tạo ra một regex trong Javascript. Nó có thể được tạo bằng hàm tạo RegExp hoặc bằng cách sử dụng dấu gạch chéo – / để bao quanh pattern.

1. Hàm khởi tạo RegExp

2. Chuỗi RegExp

Ở đây flagsoptional, một lúc nữa bạn sẽ biết để làm gì.

Vì dấu gạch chéo – / được sử dụng để bao các pattern trong ví dụ trên, nên nếu muốn sử dụng nó trong pattern bạn cần phải thêm dấu gạch chéo ngược – trước nó để sử dụng.

Regular Expressions Methods

Chủ yếu thì chỉ có 2 method kiểm tra matching với pattern đó là:

1. RegExp.prototype.test()

Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra xem một kết quả phù hợp đã được tìm thấy hay chưa. Kết quả đầu ra sẽ là true hoặc false.

2. RegExp.prototype.exec()

Phương thức này trả về một mảng chứa tất cả các nhóm đã so khớp

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức test () ở trong bài viết này.

Simple Regex Patterns

Đây là mẫu cơ bản nhất, chỉ đơn giản là khớp văn bản chữ với chuỗi kiểm tra

Special Characters

Bây giờ, hãy khai thác toàn bộ sức mạnh của regex khi xử lý các trường hợp phức tạp hơn nhé

1. Flags

Regex có 5 tùy chọn flags, hãy bắt đầu với 2 flag sau:

Bỏ qua chữ hoa trong khi so sánh

Thông thường, regex tìm kiếm sự khớp theo nghĩa đen của các chuỗi nhưng đôi khi bạn muốn khớp các chữ hoa chữ thường khác nhau, khi đó bạn hãy sử dụng flag i quy chúng về cùng 1 kiểu và không phân biệt hoa thường.

Tìm nhiều hơn một kết quả trả về

Thường thì bạn sẽ nhận được 1 kết quả trích xuất từ chuỗi đưa vào theo pattern. Để tìm kiếm nhiều hơn , hãy sử flag g.
Bạn hãy thử xem ví dụ sau:

2. Character groups

Character set [xyz] – là một cách để khớp các ký tự khác nhau ở một vị trí duy nhất. Nó sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào trong chuỗi từ các ký tự có bên trong dấu ngoặc.

Negated character set [^xyz] – Nó khớp với bất kỳ thứ gì không được đặt trong dấu ngoặc.

Ranges [a-z] – khớp tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái ở một vị trí duy nhất
Ngoài ra bạn có thể dùng [0-9] hoặc [A-Z].

3. Meta-characters

Meta-characters – là các ký tự có ý nghĩa đặc biệt

 • d – Khớp với bất kỳ ký tự chữ số nào (giống như [0-9]).
 • w – Khớp với bất kỳ ký tự từ nào – chữ cái, chữ số và dấu gạch.(giống như [a-zA-Z0–9_])
 • s – Khớp một ký tự khoảng trắng (spaces, tabs).
 • t – Chỉ khớp với một ký tự tab.
 • b – Find a match at beginning or ending of a word. Also known as word boundary.
 • . – Khớp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ dòng mới.
 • D – Khớp với bất kỳ ký tự nào không phải số (giống như [^0–9]).
 • W – Khớp với bất kỳ ký tự nào không phải từ (giống như [^a-zA-Z0–9_]).
 • S – Khớp một ký tự không có khoảng trắng.

4. Quantifiers

Quantifiers – là các ký hiệu có ý nghĩa đặc biệt trong regex

 • + – So khớp biểu thức trước đó 1 hoặc nhiều lần.

 • * – Khớp với biểu thức trước 0 hoặc nhiều lần.

 • ? – Khớp với biểu thức trước 0 hoặc 1 lần, đó là mẫu trước đó là tùy chọn

 • ^ – Đối sánh với phần đầu của chuỗi, regex theo sau nó phải ở đầu chuỗi kiểm tra. tức là dấu mũ – ^ khớp với phần bắt đầu của chuỗi.

 • $ – Đối sánh với phần cuối của chuỗi, đó là regex đứng trước nó phải ở cuối chuỗi kiểm tra. Ký hiệu đô la – $ khớp với phần cuối của chuỗi.

 • {N} – Đối sánh chính xác N lần xuất hiện của regex trước đó.

 • {N,} – Khớp với ít nhất N lần xuất hiện của regex trước đó.

 • {N, M} – Matches ít nhất N lần xuất hiện và nhiều nhất M lần xuất hiện của regex trước (trong đó M> N).

 • Alternation X|Y Matches với X hoặc Y

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ ký tự đặc biệt nào làm một phần của biểu thức, chẳng hạn như bạn muốn so khớp chữ + hoặc., Thì bạn phải thêm vào trước chúng dấu gạch ngược –

Advanced

(x) – Matches x và ghi nhớ kết quả. Cách này cũng được sử dụng để tạo các biểu thức phụ trong một biểu thức chính quy

1– nhớ lại kết regex và sử dụng matches đó từ biểu thức con đầu tiên trong dấu ngoặc đơn

(?: x) – Matches x và không ghi nhớ kết quả.

1 sẽ không hoạt động, nó sẽ khớp với chữ 1

x (? = y) – Chỉ so khớp x khi x theo sau y

Chuỗi đưa vào chỉ đúng khi khi có chứa Red theo sau là Apple.

Practicing Regex

Hãy thử thực hành một số khái niệm mà chúng ta đã học ở trên.

Kiểm tra 1 chuỗi đưa vào có phải là 10 chữ số hay không?

Hãy thử chia nhỏ chuỗi regex ra xem nha:

 1. Để bắt đầu và kết thúc một chuỗi ta sử dụng quantifiers ^$. Dấu mũ ^ khớp với phần bắt đầu của chuỗi đầu vào, trong khi ký hiệu đô la $ khớp với phần cuối. Vì vậy, nó sẽ không khớp nếu chuỗi chứa nhiều hơn 10 chữ số.
 2. d khớp với bất kỳ ký tự chữ số nào.
 3. {10} khớp với biểu thức trước đó, trong trường hợp này là d chính xác 10 lần. Vì vậy, nếu chuỗi kiểm tra chứa ít hơn hoặc nhiều hơn 10 chữ số, kết quả sẽ là false.

Kiểm tra chuỗi đưa vào có khớp với định dạng ngày sau DD-MM-YYYY hoặc DD-MM-YY

Hãy chia nhỏ điều đó và xem điều gì đang diễn ra ở đây.

 1. Một lần nữa, bao toàn bộ chuỗi regex bên trong ^$, để khớp kéo dài toàn bộ chuỗi
 2. ( để bắt đầu của biểu thức con đầu tiên
 3. d{1,2} khớp với ít nhất 1 chữ số và nhiều nhất 2 chữ số
 4. - khớp với ký tự gạch nối theo nghĩa đen.
 5. ) kết thúc biểu thức con đầu tiên.
 6. {2} so khớp biểu thức con đầu tiên chính xác hai lần.
 7. (d{2})? khớp đúng hai chữ số. Nhưng nó là tùy chọn, vì vậy một trong hai năm chứa 2 chữ số hoặc 4 chữ số.

Common Regex

Telephone phải là số điện thoại hợp lệ (10 chữ số) : /^d{10}$/

username phải là chữ và số và chứa 5-11 ký tự (không phân biệt chữ hoa chữ thường): /^[a-zd]{5,11}$/i

Password phải là chữ và số (@, _, – cũng được phép) và dài 8–20 ký tự: /^[[email protected]]{8,20}$/

slug chỉ được chứa các chữ cái thường, số và dấu gạch nối và dài 8–20 ký tự: /^[a-zd-]{8,20}$/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo