Những lệnh Shortcut đặc biệt trong Windows

Tram Ho

Biến môi trường Windows

Win + R: Chạy các lệnh

bộ Văn phòng Microsoft

Bàn điều khiển

Tiện ích bảng điều khiển

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo