Những kỹ năng dành cho các lập trình viên front-end

Ngoc Huynh

Là một lập trình viên front-end, tôi luôn cố gắng học thêm những kỹ năng và công nghệ mới và củng cố thêm những kiến thức mà mình đã biết. Tuy nhiên, các thông tin tuyển dụng lập trình viên front-end thường có yêu cầu rất đa dạng, với danh sách nhiều công nghệ, ngôn ngữ lập trình và thư viện khác nhau.

Đây là một danh sách (mà tôi sẽ tiếp tục cập nhật) chứa một phạm vi rất rộng các công nghệ và kỹ năng mà tôi nghĩ tất cả các lập trình viên front-end sẽ làm việc cùng với nó, ít nhất là ở một chừng mực nào đó. Và tôi cũng không nghĩ rằng có ai trong các bạn thành thạo hết tất cả chúng.

• HTML (XHTML, HTML4, HTML5)
• CSS (2.1, CSS3, v.v…)
• JavaScript / Ajax
• jQuery
• Các framework phổ biến (Bootstrap, HTML5 Boilerplate, v.v…)
• OOCSS / BEM / SMACSS (Các phương pháp lập trình hướng module)
• CSS Grids
• CSS Frameworks / Resets
• Progressive Enhancement / Graceful Degradation
• HTML and CSS Specifications (W3C / WHATWG)
• UX / Usability
• Website Speed / Performance
• Developer/Các công cụ gỡ lỗi (Chrome Dev Tools, Firebug, v.v…)
• SVG
• Responsive Web Design (thiết kế web có độ phản hồi cao)
• Mobile Web Development (Phát triển web di động)
• Mobile Web Performance
• Cross-Browser / Cross-Platform Development
• Modernizr
• Document Object Model (DOM)
• Cross-Browser Bugs and Inconsistencies (chủ yếu cho IE6-8)
• Các bộ tiền xử lý CSS (Sass, Less, Stylus, v.v…)
• Preprocessor GUI software (CodeKit, Prepros, Koala, v.v…)
• Version Control (Git / GitHub / CVS / Subversion)
• HTML5 APIs (Canvas, Geolocation, Video, v.v…)
• Accessibility / WAI-ARIA
• Microdata / Microformats
• Haml
• CoffeeScript
• Lập trình hướng đối tượng (OOP)
• Các công nghệ và ngôn ngữ phía back-end (PHP, Ruby, .NET, v.v…)
• Scaffolding, Task Runner tools (Yeoman, Grunt, Bower, v.v…)
• MVC Frameworks (Angular, Backbone, v.v…)
• Web Components and Polymer
• Unit testing
• Các hệ cơ sở dữ liệu (SQL, MySql, NoSQL, MongoDB, v.v…)
• HTML5/CSS3 Polyfills
• Dojo / MooTools / Prototype / YUI
• Các hệ quản trị nội dung CMS (WordPress, Drupal, Joomla, v.v…)
• Functional Programming
• Các định dạng dữ liệu (JSON, JSONP, XML)
• Internationalization / Localization
• Content Strategy
• Offline Web Apps
• Regular Expressions
• .htaccess
• Image Editing Tools (Photoshop, Fireworks, v.v…)
• Web Font Embedding / Licensing
• SEO

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.impressivewebs.com/