Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

Tram Ho

1. ReplicaSets

Ở phần 1, chúng ta đã cùng đề cập đến khái niệm ReplicationControllers là một thành phần của hệ thống Kubernetes giúp quản lý trạng thái của các Pods cũng như các node luôn sẵn sàng.

ReplicaSets trong Kubernetes cũng có vai trò tương tự như ReplicationControllers, nói chính xác hơn thì ReplicaSets được giới thiệu nhằm thay thế ReplicationControllers.

So sánh tương quan giữa ReplicaSets và ReplicationControllers

 • ReplicationControllers chỉ có thể được tạo trực tiếp bằng cách cấu hình file yaml hay dùng trực tiếp bằng command line với kubectl. Với ReplicaSets, ngoài cách khởi tạo thông thường giống như ReplicationControllers thì còn có thể được tạo ra tự động khi chúng ta khởi tạo một đối tượng Deployment (chúng ta sẽ tìm hiểu Deployment ở phần sau).
 • ReplicaSets có thể được cấu hình để áp dụng cho nhiều giá trị labels trong cùng một trường. ReplicationControllers thì chỉ có thể áp dụng cho các Pods có một giá trị cho mỗi trường labels. Ví dụ ReplicaSets có thể áp dụng cho các Pods có labels env=production, env=development, v.v còn ReplicationControllers chỉ áp dụng cho các Pods có labels là env=development chẳng hạn.

2. Volumes

Như chúng ta đã biết, hệ thống Kubermetes sẽ tạo ra Pods mới thay thế khi một Pods bị lỗi, chết hay crash. Vậy còn dữ liệu được lưu trong Pods cũ sẽ đi đâu ? Pods mới có lấy lại được dữ liệu của Pods cũ đã mất để tiếp tục sử dụng không ? Khái niệm Voulumes sẽ giúp giải quyết các vấn đề trên.

Volumes là thành phần trực thuộc Pods. Volumes được định nghĩa trong cấu hình file yaml khi khởi tạo các Pods. Các container có thể thực hiện mount dữ liệu bên trong container đến đối tượng volumes thuộc cùng Pods.

Các Container trong Pods mount đến 2 voumes để chia sẻ dữ liệu với nhau

Các loại volumes

 • emptyDir
 • hostPath
 • gitRepo
 • nfs
 • Cloud volumes: gcePersistentDisk (Google Compute Engine Persistent Disk), awsElasticBlockStore (Amazon Web Services Elastic Block Store Volume), azureDisk
  (Microsoft Azure Disk Volume).
 • cinder, cephfs, iscsi, flocker, glusterfs, quobyte, rbd, flexVolume, vsphereVolume, photonPersistentDisk, scaleIO:
 • configMap, secret, downwardAPI:
 • persistentVolumeClaim:

Như đã thấy, có rất nhiều loại volumes khác nhau, trong khuôn khổ bài viết không cho phép đi tìm hiểu hết các loại volumes. Chúng ta sẽ chỉ điểm qua một vài loại volumes.

EmptyDir Volumes

là loại volumes đơn giản nhất. Ban đầu chỉ là một folder trống, các container có thể sử dụng emptyDir volumes để đọc, ghi dữ liệu và chia sẻ cho các container khác cùng Pods. Khi Pods bị crash hay bị xóa thì emptyDir volumes cũng mất luôn cùng với dữ liệu trong nó.

Tạo một EmptyDir volumes (Trong file cấu hình của Pods)*

fortune-pod.yaml

Nhìn vào file cấu hình trên, ta cos:

 • Pods gồm có 2 container là: html-generator, web-server.
 • Thư mục của container html-generator được mount với volumes là /var/htdocs
 • Thư mục của container web-server được mount với volumes là /usr/share/nginx/html ở cế độ readOnly (chỉ đọc dữ liệu từ volumes vào container).

Ở ví dụ này, container html-generator sẽ thay đổi file index.html trong folder /var/htdocs 10 giây 1 lần. Khi file html mới được hình thành, nó sẽ được cập nhật ở volumes và container web-server có thể đọc chúng. Khi người dùng gửi request chẳng hạn đến container web-server nginx, dữ liệu được trả về là file index.html mới nhất.

 • 3 Dòng cuối chứa thông tin về tên volumes và kiểu volumes là emptyDir. Mặc định, emptyDir sẽ dùng tài nguyên ổ cứng của worker nodes để lưu trữ. Chúng ta có thể có một lựa chọn khác là sử dụng bộ nhớ RAM của worker nodes như sau:

hostPath volume

Như chúng ta đã biết, với empty volume, dữ liệu sẽ mất khi Pods bị lỗi, xóa hay crash vì empty volume là một thành phần thuộc Pods. Với hosPath volume, dữ liệu được lưu trong volumes sẽ không bị mất khi Pods bị lỗi vì nó vốn được nằm ngoài Pods (trong hệ thống file của worker node). Khi Pods mới được tạo thành để thay thế Pods cũ, nó sẽ mount đến hostPath volume để làm việc tiếp với các dữ liệu ở Pods cũ.

ConfigMap và Secret

Thông thường khi lập trình các ứng dụng, chúng ta đều cho các biến quan trọng (như mật khẩu url DB, secret key, tên DB v.v.) vào file .env dưới dạng biến môi trường để bảo đảm tính bí mật. Trong hệ thống Kubernetes, Config MapSecret là 2 loại volumes giúp lưu trữ biến môi trường để dùng cho các container thuộc các Pods khác nhau. Config Map sẽ dùng với các biến môi trường không chứa thông tin quá nhạy cảm, cần bí mật. Secret, như đúng với cái tên gọi của nó sẽ được dùng để lưu trữ các biến môi trường quan trọng, nhạy cảm. Khác với các loại volume khác, Config MapSecret sẽ được định nghĩa riêng với file yaml thay vì cấu hình ở trong file yaml khởi tạo Pods.

3. Deployments

Từ trước đến nay, thành phần đầu tiên cần phải khởi tạo trong một hệ thống Kubernetes không gì khác là Pods. Và như chúng ta đã biết, để quản lý trạng thái của các Pods thì lại cần tạo thêm các Replication Controller để quản lý các Pods đó, thao tác khá là cồng kềnh. Và hãy tưởng tượng ở một hệ thống lớn đến rất lớn có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng vạn Pods thì lại cứ mất công đi tạo thêm các Replication Controller để quản lý các Pods hay nhóm Pods theo labels đó hay sao ?

Kubernetes dã giới thiệu khái niệm Deployments giúp đơn giản hóa hơn quá trình bên trên. Với Deployments , chúng ta sẽ chỉ cần định nghĩa cấu hình và tạo 1 Deployments thì hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 hay nhiều Pods tương ứng và ReplicaSet để quản lý trạng thái của các Pods đó. Ngoài ra, Deployments còn có cơ chế giúp người quản lý hệ thống dễ dàng cập nhật, rollback phiên bản của ứng dụng (phiên bản container chạy trong các Pods).

Ở file yaml trên, chúng ta định nghĩa 1 deployment tên là kubia. Cấu hình cho Replicas luôn duy trì số lượng 3 Pods, các Pods chạy sẽ có labels app=kubia và container chạy trong Pods sẽ được build từ image luksa/kubia:v1

Tài liệu tham khảo

Kubernetes in Action

Kubernetes Docs

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo