Những điểm mới trong C# 9

Tram Ho

(1) Visual Studio

Cần sử dụng mới nhất bản xem trước Visual Studio, sửa lại tệp *.csproj thành

(2) Nhập mục tiêu tính năng

File Program.cs

Old method

New Cú pháp

(3) Thuộc tính Init-only tính năng

Old way

New Way in C # 9

(4) Keyword “is” and “and”

(5) Đối tượng ghi tính năng

Mã nguồn: https://github.com/donhuvy/csharp9.git

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo