Ngôn ngữ lập trình Rooby kết hợp Go và Ruby

Ngoc Huynh

Một ngôn ngữ mới đang trong quá trình xây dựng khi kết hợp giữa syntax của Ruby và được viết bằng Go, sẽ hướng tới phát triển Microservices (Kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ).

Ngôn ngữ Go và Ruby được kết hợp với nhau trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mới có tên gọi là Rooby dùng cho phát triển Microservices. Tuy nhiên ngôn ngữ sẽ không phải là một nâng cấp của Ruby. “Có đầy đủ sự hỗ trợ của các tính năng của Ruby sẽ là một nỗ lực lớn và nhưng đó không phải là một hướng phát triển mà ngôn ngữ mới sẽ theo đuổi.”

Các nhà phát triển của Rooby cũng nói rằng họ đang xây dựng một lớp trừu tượng (abstraction layer) dựa trên Go, chứ không phải là chia nhánh Go và sửa đổi trình phân tích cú pháp của nó. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ cần phải tiếp tục cải thiện việc phát triển của mình để làm cho nó càng hiệu suất càng tốt “. Về mặt hiệu suất, đang có kế hoạch kêu gọi xây dựng một thư viện máy chủ bằng cách sử dụng gói net / http của Go. Rooby có thể được biên dịch thành bytecode và ước lượng trực tiếp bytecode. Hiện tại, trình phân tích cú pháp của nó được thực hiện bằng tay và sẽ có những hạn chế.

Trong khi đó, Ruby được lưu ý vì sự đơn giản và vai trò của nó trong framework phát triển Web của Ruby on Rails.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/