Các tính năng JavaScript mới trong ES12-2021

Tram Ho

1. ReplaceAll

  • cú pháp "<string>".replaceAll(<pattern>);
  • This method return about a new string string has been instead of the pattern.
  • Thí dụ:
  • <pattern> is a string or also could be a regex

2. Promise.any

  • Promise bất kỳ nhận vào 1 mảng Promise Object , and it will reslove after you 1 Promise Object trong mảng resolve
  • Thí dụ:

3. Toán tử chỉ định logic

  • Toán tử gán logic sẽ kết hợp (cho phép kết hợp) giữa logic toán tử và biểu tượng.
  • Thí dụ:

4. Dấu gạch dưới dưới dạng Dấu phân cách số

  • Thí dụ:

Tham khảo Javascript-es2021-you-need-to-see-these-es12-features

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo