Navigation Architect- trong Android JetPack

Tram Ho

Mở đầu

Thành phần Navigation là một phần của gói AndroidX là giới thiệu kể từ Android SDK 28. Thành phần này bao gồm các cấu trúc cho ứng dụng của bạn, đặc biệt là chuyển hướng giữa các fragment.

Nguyên tắc của Navigation :
Ứng dụng nên có 1 điểm bắt đầu cố định
Chức năng Navigation Up không bao giờ được thoát ứng dụng của bạn

Cấu hình build.gradle

Implement trong app

**Và apply **

Xây dựng Ui và chuyển hướng trong app với Navigation

Tạo ACtivity có thẻ Fragment Host làm chủ để dẫn đến các fragment khác

app:navGraph : Định nghĩa file navigation làm chủ các liên hết có ở Host Fragment

app:defaultNavHost=”true” .hệ thống navigation chặn việc hệ thống Back ra khỏi app khi ấn nút Back

**Destination : ĐIểm đến khi thực hiện 1 hành động di chuyển **
**Bước đầu tiên ta tạo ra file xml Navigation với Resource type là Navigation **
Chúng ta có thể định nghĩa 1 Action bằng việc kéo thả như sau

Hoặc cũng có thể tạo ra các thẻ Action như file sau


**Tiếp đển rebuild app **
Sau đó

Có 2 cách để chuyển hướng đến Fragment khác

Truyền argument mỗi khi chuyển hướng . Ví dụ

sau đó ở Fragment 1

Nhận ở Fragment 2

**Để pop Fragment hiện tại ta dùng . findNavController().popBackStack() **
Khi Chuyển hướng giữa các fragment . navigation cho phép chúng ta tạo bắt được sự kiện sự thay đổi chuyển hướng với destination . Ví dụ

OK . trên đây là những kiến thức về việc chuyển giữa các Fragment sử dụng Navigation . Cảm ơn đã quan tâm và theo dõi . Bye !!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo