Nâng cấp lên .NET 5 Preview 7

Tram Ho

Liên kết tải về: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0 – phiên bản 5.0.0-preview-7 .
Các điểm mới:

 • Ứng dụng WebAssembly chạy mặc định với .NET 5
 • Các yêu cầu debug được cập nhật cho Blazor WebAssembly
 • Các cải thiện với khả năng truy cập của Blazor
 • Các cải thiện về hiệu năng của Blazlor
 • Cải thiện hiệu năng xác thực chứng chỉ
 • Gửi các khung HTTP/2 PING
 • Hỗ trợ các loại điểm cuối thêm vào trong giao thức Kestrel sockets
 • Giải mã tiêu đề tùy chỉnh trong Kestrel
 • Các cải thiện nhỏ khác

Bắt đầu
Để bắt đầu với ASP.NET Core trong .NET 5 Preview 7, cần cài đặt SDK. Bạn nên cài đặt Visual Studio bản preview mới nhất.

Cập nhật project đang có:
Trong file *.csproj , tìm và nâng cấp số phiên bản

 • Tất cả các package Microsoft.AspNetCore.* –> 5.0.0-preview.7.*
 • Tất cả các package Microsoft.Extensions.* –> 5.0.0-preview.7.*
 • Package System.Net.Http.Json –> 5.0.0-preview.7.*

Nâng cấp dự án Blazor WebAssembly sẵn có

Mới

Loải bỏ tất cả các package tham chiếu đến Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Build vì không cần nữa.

Gửi các khung HTTP/2 PING

Hỗ trợ giải mã header trong Kestrel

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo