Một số tips trong Ruby

Tram Ho

Một số tips trong ruby

 1. Gán các phần tử còn lại của mảng
 2. Thay đổi giá trị mặc định trong hash
 3. Đưa ra exception trong hash
 4. Toán tử & khi so sánh mảng
 5. Gán nhiều giá trị cho nhiều biến trên cùng một dòng
 6. Sử dụng | để lấy tất cả giá trị từ hai mảng
 7. Sử dụng – để trả về phần tử không tồn tại trong mảng
 8. Hoán đổi các giá trị
 9. Sử dụng !! khi tìm kiếm trong RegEx
 10. Kết

1. Gán các phần tử còn lại của mảng

 • Trong cấu trúc của mảng chúng ta có thể sử dụng * để gán các phần tử còn lại của mảng thay vì nhập từng giá trị

Ví dụ:

2. Thay đổi giá trị mặc định trong hash

 • Chúng ta có thể sử dụng default và default_proc để thay đổi giá trị mặc định trong hash

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

3. Đưa ra exception trong hash

 • Đưa ra một exception khi khóa trong hash không tồn tại

Ví dụ:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo