Một số hàm Javascript hữu ích về Array và Object

Tram Ho

1. filter()

Tạo một mảng mới dựa trên các items từ bảng cũ qua một số điều kiện lọc nhất định:

Ví dụ:

Tạo một bản mảng các sinh viên có độ tuổi được uống chất có cồn:

2. map()

Tạo một mảng mới bằng cách tùy chỉnh giá trị từ mảng khác.

Ví dụ:

Tạo một mảng và thêm vào trước mỗi phần tử ký hiệu $.

3. reduce()

Làm giảm bớt đi tất cả các phần tử trong mảng trở thành một giá trị đơn.

Giá trị trả về có thể là bất cứ loại nào (object, array, string, integer)

Ví dụ:

Tính tổng giá trị trong mảng

Ngoài ra reduce() còn có thể gom nhóm đối tượng bởi một thuộc tính, xóa các item bị lặp, flatten một mảng, …

4. forEach()

Thực hiện các job như nhau đối với từng phần tử trong mảng.

Ví dụ:

In ra các phần tử của mảng

5. some()

Duyệt các phần tử trong mảng, khi có phần tử thỏa mãn điều kiện thì sẽ kết thúc vòng lặp và trả về giá trị true

6. every()

Tương tự như với hàm some(), nhưng hảm chỉ trả ra true khi tất cả các thuộc tính trong mảng đều thỏa mãn điều kiện

7. includes()

Kiểm tra mảng có chứa phần tử đưa vào hay không, return true nếu mảng có chứa phần tử đó.

Ví dụ:

Kiểm tra nếu hàm nó chứa từ waldo

8. Array.from()

Tạo một mảng mới dựa trên một mảng khác hoặc chuỗi (string).

Ví dụ:

Tạo một mảng từ một chuỗi

Tạo một mảng mới mà có giá trị gấp đôi đối với giá trị tương ứng của mảng đã cho.

9. Object.values()

Trả về một mảng các giá trị đối tượng (Object)

Ví dụ:

10. Object.keys()

Trả về một mảng các key của đối tượng (Object)

Ví dụ:

11. Object.entries()

Trả về một mảng mà nó chứa các cặp key – value của đối tượng

Ví dụ:

12. Object.freeze()

Ngăn chặn việc chỉnh sửa các thuộc tính hiện có hoặc bổ sung thêm thuộc tính của đối tượng

Mọi người thường nghĩ từ khóa const cũng làm được thế, tuy nhiên, const vẫn cho phép bạn chỉnh sửa đối tượng

Ví dụ:

Ngăn chặn việc chỉnh sửa thuộc tính name

13. Object.seal()

Ngăn chặn việc thêm thuộc tính mới vào đối tượng, nhưng vẫn có thể sửa đổi thuộc tính hiện có.

Ví dụ:

Kết luận

Bài viết của mình đến đây là hết rồi, hi vọng sẽ hữu ích nhiều như tiêu đề đối với các bạn lập trình viên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm !!

Tài liệu tham khảo: https://codeburst.io/useful-javascript-array-and-object-methods-6c7971d93230

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo