Một số command trong Selenium IDE (Phần 2)

Tram Ho

1.Kiểm tra UI các trường

1.1 Check title

Cách 1:

Command: assert/verify title

Target: title theo spec

Cách 2:

 • Gọi biến x là title của page:

  Command: store title

  Value: x

 • Kiểm tra tiêu đề được truy xuất theo biến x có đúng k

  Command: verify

  Target: x

  Value: title theo spec

Ví dụ: Check title của page HTML trong website https://www.w3schools.com/

Step 1: Open website https://www.w3schools.com/

Step 2: Click “Lerarn HTML” link

Step 3: Check title của page

Cách1: Sử dụng “verify title

Cách2: Sử dụng biến để gọi đến title

1.2 Kiểm tra label của element

Cách1:

Command: assert/ verify text

Target: vị trí của element

Value: label theo spec

Ví dụ: Check label của trường

Cách 2:

 • Gọi biến x là label của element

  Command: store text

  Target: vị trí của element

  Value: x

 • Kiểm tra giá trị biến x đúng với label mong muốn không

  Command: Verify

  Target: x

  Value: Label/ Text mong muốn

Ví dụ:

1.3 Kiểm tra trạng thái của trường

a. Trường có thể edit

Command: assert/verify editable

Target: vị trí của trường

Ví dụ: Kiểm tra textbox search có thể edit được

Chạy IDE

b.Trường không thể edit

Command: assert/verify not editable

Target: vị trí của trường

Ví dụ: Kiểm tra trường “Mã nhân viên” không edit được

Chạy IDE: Tiền điều kiện: Nhân viên ABC đã login vào hệ thống.

1.4 Kiểm placeholder của trường

 • Đặt biến x là giá trị của thuộc tính placeholder

  Command: store attribute

  Target: ví trị của element + @placeholder

  Value: x

 • Kiểm tra giá trị của biến x

  Command: verify

  Target: x

  Value: Placeholder của trường theo spec

Ví dụ: Kiểm tra placeholder của textbox search

Chạy IDE:

1.5 Kiểm tra value của trường

Cách 1:

Command: assert/verify value

Target: Vị trí of element

Value: giá trị của element

Cách 2:

 • Gọi biến x là value của trường

  Command: store value

  Target: Vị trí của element

  Value: x

 • Kiểm tra giá trị biến x với giá trị mong muốn

  Command: verify

  Target: x

  Value: giá trị theo space

  Tài liệu tham khảo

  https://ui.vision/rpa/docs/selenium-ide

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo