Mối quan hệ trong Laravel

Tram Ho

Nếu các bạn đã học về cơ sở dữ liệu thì hẳn mọi người đều biết giữa các bảng có liên kết với nhau. Ở trong Laravel chũng cung cấp cho chúng các Relationships giúp việc truy vấn trở nên dễ dàng hơn.

1. One to One

 • Đây là kiểu quan hệ đơn giản nhất, nó thể hiện cho việc một người có một thứ và thứ đó chỉ thuộc về người này.
 • Như bạn có bảng users và bảng phones thì một user có 1 cái điện thoại và phone đó chỉ thuộc về user đó.
 • Trong laravel để tạo quan hệ cho 2 model có quan hệ One to One ta sử dụng phương thức hasOne.

 • Sau khi tạo quan hệ xong ta có thể truy vấn tới phone mà có user có tên là Nguyen Van A như sau:

 • Ngoài ra bạn cũng có thể định nghĩa khóa ngoại cho quan hệ này bằng cách thêm tham số thứ 2:

 • Ngược lại đối với model Phone ta sử dụng phương thức belongsTo để định nghĩa Inverse với model User:

 • Giống với model User bạn cũng có thể định nghĩa khóa ngoại bằng cách thêm tham số thứ 2 và tất nhiên là bạn cũng có thể truy vấn tới user tương ứng.

2. One to Many

 • Quan hệ này biểu thị cho mối quan hệ cha-con. Ví dụ như một user có nhiều posts nhưng các bài post chỉ thuộc một user.
 • Mối quan hệ này được biểu diễn như sau:

 • Giống với quan hệ One to One bạn cũng có thể thêm tham số thứ 2 để định nghĩa khóa ngoại.
 • Và bạn cũng phải định nghĩa Inverse cho model Post

3. Many to Many

 • Quan hệ này phức tạp hơn 2 quan hệ One to OneOne to Many ví như một Product sẽ thuộc nhiều Orders và một Order cũng có nhiều Products.
 • Để biểu diễn được quan hệ này thì chúng ta phải có một bảng thứ 3 là product_order và chưa 2 trường là product_idorder_id.
 • Sau khi có bảng trung gian thì chúng ta định nghĩa quan hệ này thông qua phương thức belongsToMany ở cả 2 model.

 • Và để định nghĩa khóa ngoại thì bạn cần thêm tham số thứ 2, thứ 3 và thứ 4.
 • Trong đó:
  • Tham số thứ 2 tương ứng với bảng trung gian.
  • Tham số thứ 3tham số thứ 4 tương ứng với khóa ngoại của 2 bảng cần tạo quan hệ.

 • Tất nhiên trong một số trường hợp thì bảng trung gian của bạn cũng có thể có thêm các trường khác nữa thì trong Laravel cung cấp cho bạn một phương thức là pivot để lấy ra các trường đó. ví dụ:

 • Để có thể lấy được thì bạn cần phải định nghĩa tròng model như sau:

4. Các quan hệ nâng cao

 • Ngoài 3 quan hệ cơ bản ở trên thì laracel có cung cấp thêm cho bạn các quan hệ nâng cao khác.

4.1 Has One Through

 • Đây là một mối quan hệ liên kết các bảng với nhau thông qua một bảng trung gian Ví dụ có 3 bảng:

 • Mặc dù bảng history không chứa supplier_id nhưng chúng ta vẫn có thể truy cập đến lịch sử của user đó bới mối quan hệ hasOneThrough như sau:

 • Với tham số thứ nhất được truyền vào là tên của model mà chúng ta muốn truy cập, tham số thứ 2 là model trung gian.
 • Còn ở hai bảng userhistory chúng ta định nghĩa như bình thường.

4.2 Has Many Through

 • Mối quan hệ has many through này cung cấp cho chúng ta cách truy cập bảng liên kết dễ dàng hơn thông qua bảng trung gian.

 • Giống như Has One Through bạn cũng có thể lấy ra tất cả bài posts của một team bằng cách $team->posts.

4.3 One to One Polymorphic

 • Mối quan hệ này tương tự quan hệ One to One, nhưng mục đích của mối quan hệ này là 1 model có thể belongsTo 1 hay nhiều model khác.
 • Ví dụ một bài post có 1 image và 1 product cũng có 1 image thì bạn cần tạo thêm 2 bảng là post_imageproduct_image để lưu ảnh cho chúng thì với Polymorphic thì bạn chỉ cần 1 bảng images là đủ:

 • Trong đó:
  • imageable_idid của bảng products hoặc posts.
  • imageable_type chứa tên của model AppModelsProduct hoặc AppModelsPost.
 • Model Image:

 • Để lấy ra image

 • Bạn cũng có thể truy vấn ngược để lấy ra post hoặc product:

4.4 One to Many Polymorphic

 • Quan hệ này khá giống với quan hệ One to One Polymorphic bạn chỉ cần thay morphOne thành morphMany là được. Vì giống với cách định nghĩa ở trên nên mình sẽ không nhắc lại nữa.

4.5 Many to Many Polymorphic

 • Vì là quan hệ Many to Many nên bạn cũng cần tạp ra một bảng trung gian.
 • Ví dụ một post hay là video có thể có nhiều tags. Sử dụng mối quan hệ many to many polymorphic cho phép bạn truy vấn lấy ra các tags thuộc về một post hay video.

 • Cấu trúc model

 • Muốn lấy ra các tag thuộc về một post ta cũng làm tương tự nhưng mối quan hệ khác.

 • hoặc là ngược lại:

5. Kết luận

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo