Microsoft mở mã nguồn ngôn ngữ P cho IoT

Ngoc Huynh

Microsoft đã chính thức quyết định mở mã nguồn ngôn ngữ P. Đây là nền tảng chuyên về lập trình bất đồng bộ dành cho các hệ thống nhúng, trình điều khiển thiết bị (device drivers), và các dịch vụ phân phối (distributed services), IoT.

Hướng đến các thiết bị nhúng, trình điều khiển thiết bị và các dịch vụ phân phối, P là một domain-specific language (DSL) và tương kết với C. Mục tiêu của P là cung cấp những kiểu primitive của ngôn ngữ để capture protocol chính xác và ngắn gọn.

Với P, mô hình hóa (modeling) và lập trình được kết hợp vào một hoạt động đơn lẻ. Ngôn ngữ P không chỉ có thể được biên dịch sang code thực thi, mà nó còn có thể được hợp thức hóa bằng cách sử dụng kiểm thử có hệ thống. P đã được sử dụng để thực thi và hợp thức hóa USB device driver stack được tung ra cùng với Microsoft Windows 8 và Windows Phone.

Theo Microsoft, P là một ngôn ngữ hướng sự kiện “an toàn”. Trong những hướng dẫn của mình, Jackson và Qadeer cho biết các chương trình của P đều có một kiểu sử dụng máy điện toán mà nhấn mạnh đến các state machine giao tiếp qua các tin nhắn, một phương pháp tiếp cận chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống nhúng, phân phối.

Ngoài ra, Microsoft cũng mở mã nguồn P#, một tiện ích dành cho C#. Và vào tháng Sáu, Microsoft cũng đã mở mã nguồn Checked C – một phiên bản đã được tinh chỉnh của C khi được thêm cú pháp mới và định kiểu cho ngôn ngữ C, với mục tiêu nâng cao tính an toàn trong C.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/