Luồng bất đồng bộ trong Coroutines (Phần II)

Tram Ho

Toán tử giới hạn kích thước

Các toán tử trung gian kích thước giới hạn như take hủy việc thực hiện của flow khi đạt tới giới hạn tương ứng. Việc hủy bỏ trong coroutines luôn được thực hiện bằng cách đưa ra một ngoại lệ, để tất cả các chức năng quản lý tài nguyên (như try { … } finally { … }) hoạt động bình thường trong trường hợp hủy bỏ:

Output của mã này cho thấy rõ ràng rằng việc thực thi phần thân của flow { … } trong hàm numbers() đã dừng lại sau khi phát ra số thứ hai:

Các toán tử flow đầu cuối

Các toán tử đầu cuối trên các luồng là các hàm suspending sẽ khởi chạy một bộ sưu tập luồng. Các toán tử thu thập là một trong những cái cơ bản nhất, nhưng có những toán tử đầu cuối khác, có thể làm cho nó dễ dàng hơn:

  • Chuyển đổi sang các bộ sưu tập khác nhau như toListtoSet .
  • Các toán tử để nhận giá trị đầu tiên (toán tử first) và để đảm bảo rằng một luồng phát ra một giá trị duy nhất (single).
  • Giảm luồng đến một giá trị bằng reducefold .
    Ví dụ:

In một số duy nhất:

55

Các luồng là tuần tự

Mỗi tập hợp riêng lẻ của một luồng được thực hiện tuần tự trừ khi sử dụng các toán tử đặc biệt hoạt động trên nhiều luồng. Các collection hoạt động trực tiếp trong quy trình đăng ký gọi một toán tử đầu cuối. Không có process mới nào được khởi chạy theo mặc định. Mỗi giá trị phát ra được xử lý bởi tất cả các toán tử trung gian từ thượng nguồn đến hạ lưu và sau đó được chuyển đến toán tử đầu cuối sau đó.

Xem ví dụ sau để lọc các số nguyên chẵn và ánh xạ chúng thành chuỗi:

Output:

Context của dòng chảy

Việc thu thập một luồng luôn xảy ra trong context của process gọi đến. Ví dụ: nếu có một luồng simple, thì mã sau sẽ chạy trong context do tác giả của mã này chỉ định, bất kể chi tiết triển khai của luồng simple:

Thuộc tính này của một luồng được gọi là bảo toàn context.

Vì vậy, theo mặc định, mã trong trình tạo flow { … } chạy trong context được cung cấp bởi collector của luồng tương ứng. Ví dụ: hãy xem xét việc triển khai một hàm simple in luồng mà nó được gọi và phát ra ba số:

Chạy mã này tạo ra:

Vì simple().collect được gọi từ main thread, nên phần thân của luồng simple cũng được gọi trong main thread. Đây là mặc định hoàn hảo cho mã chạy nhanh hoặc không đồng bộ không quan tâm đến ngữ cảnh thực thi và không chặn người gọi.

Phát sai withContext

Tuy nhiên, những đoạn code tiêu tốn CPU chạy lâu có thể cần được thực thi trong context của Dispatchers. Mã mặc định và cập nhật giao diện người dùng có thể cần được thực thi trong context của Dispatchers.Main . Thông thường, withContext được sử dụng để thay đổi context trong mã bằng cách sử dụng Kotlin coroutines, nhưng mã trong trình tạo flow { … } phải tôn trọng thuộc tính bảo toàn context và không được phép phát ra từ một context khác.

Hãy thử chạy mã sau:

Mã này tạo ra ngoại lệ sau:

Toán tử flowOn

Ngoại lệ đề cập đến hàm flowOn sẽ được sử dụng để thay đổi context phát ra luồng. Cách chính xác để thay đổi context của luồng được hiển thị trong ví dụ bên dưới, ví dụ này cũng in tên của các luồng tương ứng để hiển thị cách tất cả hoạt động:

Lưu ý cách flow { … } hoạt động trong background thread, trong khi thu thập diễn ra trong main thread:

Một điều khác cần quan sát ở đây là toán tử flowOn đã thay đổi bản chất tuần tự mặc định của luồng. Bây giờ việc thu thập xảy ra trong một coroutine (“coroutine # 1”) và phát xạ xảy ra trong một coroutine khác (“coroutine # 2”) đang chạy trong một thread khác đồng thời với thread thu thập. Toán tử flowOn tạo coroutine khác cho một upstream flow khi nó phải thay đổi CoroutineDispatcher trong context của nó.

Nguồn https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines/flow.html#size-limiting-operators (còn tiếp)

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo