Lỗi validation với nested array object data ở laravel 5.7

Tram Ho

Giải thích về issue: Khi validate data có dạng array object, bạn dùng validation form có rules như bên dưới.

Giả sử trong array data, ở object thứ 5 có key name giá trị null.
Thay vì báo trả về message lỗi có dạng với key và giá trị của data.4.name thì ở laravel 5.7 sẽ trả về giá trị của cả mảng data.

Cụ thể bạn có thể xem issue đó tại đây . https://github.com/laravel/ideas/issues/1993
Một contributer của laravel có nói thì đây không phải bug mà là feature, nên laravel vẫn chơi theo logic này, mình thì không nghĩ vậy, khách hàng của mình cũng thế, nên mình đã fix lại.

Chúng ta chỉ cần ghi đè function invalidJson trong class AppExceptionsHandler

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo