Login Google sử dụng Python Flask

Tram Ho

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để có thể đăng nhập Google Oauth2 trong ứng dụng web Flask bằng gói request-oauthlib cho OAuth 2.0 và jar-sqlalchemy .

Để bắt đầu, trước tiên chúng ta phải tạo một dự án trong Google Developers của Google để lấy được client key và client secret của người dùng.

1. Tạo Google project

Đầu tiên, hãy truy cập Google Developers Console . Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Google của bạn nếu bạn chưa có có thể đăng ký. Sẽ có một danh sách các dự án (nếu trước đây bạn đã tạo với bất ký dự án nào của mình).

Tạo 1 dự án mới.

Bạn điền đầy đủ tên mà bạn muốn đặt.

Bây giờ đi đến trang dự án. Nhấp vào API và Auth -> Thông tin xác thực trong thanh bên trái.

Sau đó, đi đến màn hình đồng ý OAuth. Cung cấp Tên sản phẩm (bạn cũng có thể cung cấp các chi tiết khác nhưng chúng là tùy chọn). Tên sản phẩm là những gì người dùng nhìn thấy khi họ đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Google.

Bây giờ bấm vào phần Thông tin xác thực . Sau đó bấm vào Thêm thông tin xác thực và sau đó chọn ID khách hàng OAuth 2.0.

Chọn Loại ứng dụng Web Application, Cung cấp tên, nguồn gốc Javascript được ủy quyền và URI chuyển hướng được ủy quyền và nhấp vào Tạo. Trong quá trình phát triển, chúng ta sẽ sử dụng localhost làm URL của chúng ta.

Sau bước trên, bạn sẽ thấy một hộp thoại có client ID và client secret. Sao chép cả hai chuỗi và lưu trong một tệp văn bản vì chúng ta sẽ cần những chuỗi này.

2. Tạo bảng User trong Database

Chúng ta sẽ sử dụng flask-sqlalchemy để xử lý các hoạt động DB.

3. Tạo config cho ứng dụng.

Nếu sử dụng flask-login để quản lý phiên người dùng, chúng ta có thể kiểm tra xem người dùng có đăng nhập hay không. Nếu không đăng nhập, chúng ta chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập có chứa liên kết đến thông tin đăng nhập Google. Tạo 1 file config.py để cấu hình các thông số liên quan của Google OAuth.

  • REDIRECT_URI là những gì chúng ta Google Developers Console dành cho nhà phát triển của Google

  • AUTH_URI là nơi người dùng được đưa đến để đăng nhập Google

  • TOKEN_URI được sử dụng để trao đổi mã thông báo tạm thời cho access_token

  • USER_INFO là URL được sử dụng để truy xuất thông tin người dùng như tên , email , v.v … sau khi xác thực thành công.

  • SCOPE là loại thông tin người dùng mà chúng ta sẽ truy cập sau khi người dùng xác thực ứng dụng. Google OAuth2 Playground có một danh sách các phạm vi có thể được thêm vào.

URL routes for login and callback

requests_oauthlib.OAuth2Session helper

Root URL:

Callback URL:

Run serve.py để thử nghiệm.

Tài liệu tham khảo:

https://developers.google.com/gmail/api/quickstart/python

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo