Liệt kê danh sách trong Python

Tram Ho

List comprehension cho phép chúng ta tạo một danh sách chứa dữ liệu chỉ với một dòng. Thay vì tạo một danh sách trống, lặp lại một số dữ diệu và thêm nó vào danh sách trên tất cả các dòng riêng biệt, chúng ta có thể sử dụng comprehension để thực hiện các bước này cùng một lúc. Nó không làm tăng performance, nhưng nó cleaner và giúp giảm các dòng code bên trong chương trình. Cùng với comprehension chúng ta có thể giảm hai hoặc nhiều dòng hơn thành một dòng duy nhất.

List Comprehension Syntax

Cú pháp khi sử dụng list comprehension phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng viết. Cấu trúc cú phát chung để hiểu list comprehension như sau:

Ví dụ, khi bạn muốn tạo một danh sách, cú pháp sẽ có cấu trúc như sau:

Tuy nhiên, khi bạn muốn với một câu lệnh if, comprehension sẽ trông giống như thế này:

Item sẽ chỉ được thêm vào list nếu điều điện if được đáp ứng. Cuối cùng, nếu bạn muốn thêm 1 câu điều kiện else, nó sẽ trông giống như sau:

Khi dùng câu điền kiện else bên trong list comprehension, item đầu tiên sẽ chỉ được thêm vào list khi câu lệnh if được chứng minh True. Nếu nó là False, thì item đi sau câu lệnh else sẽ được thêm vào list.

Generating a List of Numbers

Hãy cùng thử tạo một danh sách các số từ 0 cho đến 100 bằng cách sử dụng list comprehension:

Bạn có thể nhận thấy rằng in ra một danh sách bao gồm 100 number. List comprehension cho phép xây dựng danh sách này bằng một dòng duy nhất thay vì viết ra câu lệnh for và thêm vào các dòng riêng biệt. Hãy xem thử cách viết thông thường:

Như bạn có thể thấy, tôi đã giảm ba dòng xuống còn một dòng bằng cách comprehension. Điều này không cải thiện performance nhưng làm giảm số lượng dòng trong code xuống. Nó trở nên rõ ràng hơn trong các chương trình lớn hơn, và tôi khuyên bạn nên cố gắng sử dụng comprehension khi có thể.

If Statements

Trước đó, tôi đã xem xét cách thay đổi cú pháp khi sử dụng một câu lệnh if trong comprehension. Hãy để thử một ví dụ bằng cách tạo một danh sách chỉ các số chẵn:

Đối với comprehension, biến x chỉ được thêm vào danh sách khi điều kiện True. Trong trường hợp của tôi, điều kiện là True khi giá trị hiện tại của x chia hết cho 2. Sau đây, bạn sẽ tìm thấy cùng một đoạn code cần thiết mà không cần sử dụng comprehension:

Lần này, tôi có thể giảm bốn dòng code xuống còn một dòng. Điều này thường có thể cải thiện khả năng đọc code của bạn.

If-Else Statements

Bây giờ, hãy tiến thêm một bước và thêm vào một điều kiện else. Lần này, tôi sẽ nối thêm chuỗi “Even” khi số chia hết cho hai; nếu không, chúng tôi sẽ nối chuỗi “Old”:

Điều này sẽ in ra một danh sách các chuỗi đại diện cho các số lẻ hoặc giá trị chẵn. Ở đây tôi thêm chuỗi “Even” ngay cả khi điều kiện là đúng; nếu không, câu lệnh khác sẽ được nhấn và thêm chuỗi “Old”. Việc trình bày cùng một code mà không dùng có thể được thấy sau đây:

Tôi đã giảm các dòng code từ sáu xuống còn một. Hiểu được rất tốt cho việc tạo dữ liệu nhanh chóng; tuy nhiên, nó trở nên khó khăn hơn khi các điều kiện lớn hơn. Comprehensions không cho phép sử dụng các câu lệnh elif, chỉ duy nhất if/else.

List Comprehension với Variables

Comprehension rất tốt để tạo dữ liệu từ các danh sách. Hãy tạo một danh sách các số và tạo một danh sách riêng cho các số đó bình phương, dùng comprehension:

Tôi sẽ nhận được một danh sách [4, 16, 36, 64]. Trong ví dụ này, tôi đã có thể tạo ra các số bình phương bằng cách thêm biểu thức “num∗∗2”. Biểu diễn đoạn code không dùng comprehension sẽ như sau:

Dictionary Comprehension

Không chỉ có thể sử dụng comprehension trong list mà cả dictionary cũng rất tuyệt vời. Cấu trúc cú pháp giống hệt nhau, ngoại trừ bạn cần một cặp key-value thay vì một số duy nhất để thêm vào dictionary. Hãy tạo một dictionary các số chẵn là key còn các số bình phương làm value:

Tôi sẽ nhận được 1 dictionary sau đây: {0: 0, 2: 4, 4: 16, 6: 36, 8: 64}.

Tài liệu tham khảo

https://docs.google.com/viewer?url=http://file.allitebooks.com/20191124/Python Projects for Beginners.pdf

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo