Lệnh logic và Điều kiện trong Hợp ngữ

Tram Ho

Logical Instructions

Có thể bạn đã nghe qua các phép toán logic trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến như là c và c++. Khi bạn sử dụng các toán tử logic đó thì các bạn sẽ cần phải import 1 thư viện có tên là stdbool.h đúng không?
Thì trong Assembly cũng tương tự như vậy. Nó cũng có các biểu thức logic.
Dưới đây là các logical instruction trong assembly.

CaseInstructionSyntax
1ANDAND operand1, operand2
2OROR operand1, operand2
3NOTNOT operand
4XORXOR operand1, operand2
5TESTTEST operand1, operand2

Toán hạng đầu tiên trong tất cả các trường hợp có thể là thanh ghi hoặc bộ nhớ. Toán hạng thứ hai có thể là thanh ghi / bộ nhớ hoặc giá trị ngay lập tức (constant). Tuy nhiên, thực thi logic từ bộ nhớ đến bộ nhớ là không thể.
Ví dụ cho các trường hợp:

Chốt lại thì những logical instruction này cực kì hữu ích trong việc tối đa hóa thời gian xử lí dữ liệu và trong 1 vài trường hợp khác. Nếu bạn có thể tận dụng được điều này thì bạn có lợi thế khá lớn so với mình.
Còn nếu bạn chưa hiểu về cách hoạt động của các instruction này thì có thể đọc bài này.

Conditions

Các điều kiện phổ biến mà các bạn hay gặp là: ==, <=, >=, != nó rất quen thuộc với mọi lập trình viên.
Còn assembly thì sao ?
Thì nó cũng tương tự, chỉ khác nhau ở cách thể hiện qua các instruction ví dụ như :
je <--> jump if equal, jne <--> jump if not equal, jg <--> jump if great, jl <--> jump if less
Thì nhìn qua nghĩa tiếng anh của nó thì bạn cũng có thể biết là nó có chức năng gì rồi nhỉ :v . Nó chỉ có 1 vài cái cơ bản thôi nên mình sẽ để đây để các bạn học nhe dễ lắm.
Bảng các instruction này dược sử dụng cho dữ liệu có dấu(signed) nha

InstructionDescription
JE / JZJump Equal or Jump Zero
JNE / JNZJump not Equal or Jump Not Zero
JG / JNLEJump Greater or Jump Not Less/Equal
JGE / JNLJump Greater/Equal or Jump Not Less
JL / JNGEJump Less or Jump Not Greater/Equal
JLE / JNGJump Less/Equal or Jump Not Greater

Còn bảng các instruction này dược sử dụng cho dữ liệu không có dấu(unsigned) nha

InstructionDescription
JE / JZJump Equal or Jump Zero
JNE / JNZJump not Equal or Jump Not Zero
JA / JNBEJump Above or Jump Not Below/Equal
JAE / JNBJump Above/Equal or Jump Not Below
JB / JNAEJump Below or Jump Not Above/Equal
JBE / JNAJump Below/Equal or Jump Not Above

Nhưng mà trước khi jump thì chúng ta cần có 1 số điều kiện và chúng được được thực hiện qua CMP instructions
Có 2 loại condition: đó là có điều kiệnvô điều kiện(tức là bắt buộc nhảy)

  • Vô điều kiện thường sử dụng với jmp instruction.
  • Còn có điều kiện là những lệnh nhảy mà bạn đã thấy nó ở trên.

Đối với CMP(compare) instruction, nó có tác dụng so sánh 2 toán hạng với nhau với cú pháp sau:
CMP operand1 operand2

Nếu operand1 == operand2 –> je sẽ được thực thi.
nếu operand1 <= operand2 –> jle sẽ được thực thi.
Và tương tự với các lệnh jump còn lại bạn tự học nha
Như mọi khi thì phần này khá hay nên mình sẽ có 1 bài tập cho các bạn đây:
Nhập vào 1 số kiểm tra số đó là số chăn hay số lẻ:

image.png
Nhớ là số có 1 chữ số thôi nha. Số 2 chữ số là khó đó.

[!!] Hãy nhớ là tự mình làm ra trước khi đọc source code nha:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo