Laravel tip (Phần 3)

Tram Ho

Nguồn: http://laraveldaily.com/

Tip 26 Tham số câu lệnh artisan.

Trong quá trình tạo mới một lệnh câu lệnh với artisan, bạn có thể yêu câu input bằng một số cách như $this->confirm(), $this->anticipate(), $this->choice()
Code ví dụ sẽ như sau

Tip 27 Xem trước mailables.

Nếu bạn sử dụng Mailables để gửi email, bạn có thể xem trước kết quả mà không phải gửi mail đi, mà có thể nhận dạng trên brosser,

Tip 28 Route::view(), đừng tạo Controller.

Nếu trong function Controller của bạn, chỉ trả về view, thì có thể không sử dụng controller.

Thực tế thì trong dự án, tất cả phải viết vào controller, vì hiện tại, có thể chỉ trả về view, tuy nhiên, nếu thêm một số xử lý logic, như thêm policy, thì lại mất công viết vào controller.

Tip 29 Blade @auth

Thay vì việc sử dụng cấu trúc if để check điều kiện user đã login hay chưa, ở blade có thể sử dụng directive @auth
Cách viết thông thường

Cách viết ngắn hơn

Ngoài ra cũng có @guest directive, phần cho riêng user chưa login

Tip 30 Model all: columns

Trong khi sử dụng ::all của Model, chúng ta có thể sử chỉ định cột nào được lấy ra

Chú ý: típ này cũng được sử dụng với function get() của Eloquent Model

Tip 31 Localhost trong .env

Đừng quên đổi biến APP_URL trong file .env từ http://localhost thành URL thật sự. Nó là nguyên nhân chính dẫn đến một số lỗi của các trường hợp đường dẫn không hợp lệ.

Tip 32 Có gì đằng sau các routes ?

Nếu bạn muốn biết các xử lý đừng sau các routes, và thực sự muốn hiểu cơ chế thực hiện đằng sau các dòng lệnh routes cơ bản. Ví dụ như đằng sau Auth::routes là gì.
Đối với các phiên bản từ Laravel 7 trở lên thì hãy kiểm tra file /vendor/laravel/ui/src/AuthRouteMethods.php

Ở các phiên bản thấp hơn Laravel 7.0 có thể kiểm tra ở file /vendor/laravel/framework/src/illuminate/Routing/Router.php

Tip 33 To Fail

Cùng với phương thức findOrFail(), Eloquent cũng cung cấp phương thức firstOrFail(), sẽ trả về record đầu tiên thỏa mãn điều kiện, hoặc trả về trang 404 nếu không có bản ghi nào thỏa mãn.
Điểm khác biệt giữa chúng là trong khi findOrFail yêu cầu tham số là id, thì firstOrFail() thường được sử dụng trong các câu query

Tip 34 Thay đổi tên cột

Trong Eloquent Query Builder để thay đổi tên cột trả về, giống SQL có thể sử dụng as.

Tip 35 Ghi log với các tham số.

Có thể sử dụng Log::info với tham số truyền vào để biết rõ hơn chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo