Laravel seeder – Truyền tham số vào seeder

Tram Ho

Trong quá trình làm việc mình đã gặp nhiều trường hợp cập nhật lại dữ liệu cho 1 table bằng cách sử dụng seeder. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thêm các tham số tùy chỉnh khi chạy seeder?.

1. Truyền tham số trực tiếp trong command khi chạy

1.1 Sử dụng command->ask('key')

Trong file seeder hãy sử dụng phương thức ask('SEED_KEY', 'default_value'), lệnh này sẽ yêu cầu nhập giá trị khi chạy seeder nếu bạn để trống và enter giá trị SEED_KEY sẽ là default_value.

// database/seeders/UpdateSomeThingSeeder.php

class UpdateSomeThingSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    $valueName = $this->command->ask('SEED_KEY', 'Thanh');
    $this->command->alert("User name: {$userName}");
  }
}

Chạy thử seeder

php artisan db:seed --class=UpdateSomeThingSeeder

Đây là kết quả khi sau khi chạy seeder

$php artisan db:seed --class=UpdateSomeThingSeeder

 User name [Thanh]:
 > Cong Thanh      

*********************************
*   User name: Cong Thanh   *
*********************************

Database seeding completed successfully.

1.2 Sử dụng env('key')

Trong file seeder hãy sử dụng env('SEED_KEY', 'default_value'), lệnh này sẽ lấy giá trị biến SEED_KEY trong file cấu hình .env hoặc bạn cũng có thể truyền trực tiếp khi chạy seeder

// database/seeders/UpdateSomeThingSeeder.php

class UpdateSomeThingSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    $valueName = env('SEED_KEY', 'Thanh');
    $this->command->alert("User name: {$userName}");
  }
}

Chạy thử seeder

SEED_KEY='Cong Thanh' php artisan db:seed --class=UpdateSomeThingSeeder

Đây là kết quả khi chạy seeder

$SEED_KEY='Cong Thanh' php artisan db:seed --class=UpdateSomeThingSeeder
*********************************
*   User name: Cong Thanh   *
*********************************

Database seeding completed successfully.

2. Truyền tham số giữa các seeder

Trong file seeder hãy sử dụng callWith(seederClass, params = []) hàm này có 2 tham số:

 • seederClass: giống với hàm call() tham số này chính là Class của seeder bạn muốn chạy
 • params: các biến bạn muốn truyền sang cho seeder seederClass khi chạy
// database/seeders/DatabaseSeeder.php

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  public function run()
  {
    $this->callWith(UpdateSomeThingSeeder::class, ['userName' => 'Cong Thanh']);
  }
}
// database/seeders/UpdateSomeThingSeeder.php

class UpdateSomeThingSeeder extends Seeder
{
  public function run($userName = 'Thanh')
  {
    $this->command->alert("User name: {$userName}");
  }
}

Chạy thử seeder

php artisan db:seed

Đây là kết quả khi chạy seeder

php artisan db:seed
Seeding: DatabaseSeedersUpdateSomeThingSeeder
*********************************
*   User name: Cong Thanh   *
*********************************

Seeded: DatabaseSeedersUpdateSomeThingSeeder (0.35ms)
Database seeding completed successfully.

3. Tham khảo

4. Lời kết

Hi vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn newbie 1 phần nào trong quá trình tìm hiểu về Laravel. Nếu thấy hữu ích hãy cho mình 1 vote 👍 để thêm nhiều người biết đến chia sẻ này nhé.

Mình là Công Thành cám ơn các bạn đa theo dõi bài viết của mình, nếu có câu hỏi nào vui lòng bình luận phía dưới 👇 nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo