Làm sao để tích hợp Unity IAP vào dự án ?

Tram Ho

Note tích hợp Unity IAP 2d để tiện tích hợp khi cần:

Bước 1: Enable Service In App Purchasing

Bước 2: Tạo Script Purchase bao gồm các function sau:

  • InitializePurchasing: Khởi tạo IAP Builder, thêm các product của game & add các callback cần thiết quản lý sự kiện mua bán.
  • BuyProductID: 1 func private thực hiện việc mua sản phẩm dựa vào ID của sản phẩm mà ta khai báo ( config theo store)
  • BuyConsumable, BuyNonConsumable, BuySubscription: Public function để thực hiện mua bán dựa trên loại của sản phẩm, truyền vào để lấy được chính xác ID của product.
  • RestorePurchases: Trên iOS gọi hàm này để restore lại sản phẩm vừa mua trước đó.
  • OnInitialize: được gọi để check xem thử app có connect được với Unity IAP hay ko, OnInitialize được chạy ngầm, chỉ fail khi chúng ta config bị sai.
  • OnInitializeFailed: gọi khi IAP init có vấn đề và hiển thị log ở console
  • ProcessPurchase: Check 1 sản phẩm được mua thành công & có show log ở console.
  • OnPurchaseFailed: Hiển thị lỗi khi giao dịch bị thất bại ở console.

Add Script như sau vào folder source :

Bước 3:

Kéo Purchaser script vào gameObject cần test/ implement IAP.

Tạo thử nghiệm mua IAP với 1 consumable item gọi là 100 coins. Khi mua thành công sẽ được add 100 coins vào.

Chúng ta sẽ gọi function của script Purchase để mua IAP. Add thêm 1 Button vào IAP Panel & add sự kiện cho button trỏ đến function của Purchase script.

Bước 4: Testing:

Chạy game & kích hoạt màn hình cho chứa script Purchase sẽ hiển thị như này ở console log:

Nhấn vào button đã implement sự kiện mua consummer product, sẽ hiển thị:

DONE.

Để test thực trên iOS / Android thì phải config trên account của từng store. Xem thêm trên các video youtube để biết cách config như thế nào.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo