Làm rung thiết bị di động với JavaScript

Tram Ho

Rung thiết bị di động giúp trải nghiệm người dùng trở nên tốt hơn, ví dụ thông báo có tin nhắn, bài viết mới …

Cách sử dụng:

Cú pháp:

Thiết bị có thể rung nhờ phương thước navigator.vibrate().

Ví dụ:

 • Để thực hiện việc rung chúng ta truyền tham số có đơn vị là miliseconds vào.
  Ví dụ:

 • Để thực hiện việc rung nhiều lần, ta truyền vào tham số là một mảng số nguyên, dạng [ [thời gian rung] [thời gian nghỉ] [thời gian rung] [thời gian nghỉ] … ]:
  window.navigator.vibrate([400, 100, 300, 100]);

Đoạn code trên sẽ thực hiện lần lượt việc rung, nghỉ 400, 100, 300, 100 giây.

Hủy rung:

Truyền vào hàm giá trị 0

window.navigator.vibrate(0);

Giá trị trả về:

Hàm navigator.vibrate trả về giá trị boolean

 • false: nếu tham số truyền vào không hợp lệ.
 • true: nếu tham số truyền vào hợp lệ.

Lưu ý:

 • Nếu một hàm vibrate đang thực hiện, hàm vibrate khác được gọi thì hàm đầu tiên sẽ bị hủy và hàm gọi thứ hai sẽ bắt đầu thực hiện.
 • Nếu thời gian rung quá dài, trình duyệt sẽ rung trong thời gian được cài đặt sẵn và bỏ phần còn lại.
 • Hàm chỉ này sẽ chỉ hoạt động khi thiết bị có cảm biến rung.

Supported Browsers:

 • Google Chrome 32 trở lên
 • Firefox 16 trở lên
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo