Làm quen với Docker Compose

Compose là công cụ giúp định nghĩa và khởi chạy multi-container Docker applications. Trong Compose, chúng ta sử dụng Compose file để cấu hình application’s services. Chỉ với một câu lệnh, lập trình viên có thể dễ dàng create và start toàn bộ các services phục vụ cho việc chạy ứng dụng.

Compose là một công cụ tuyệt với không chỉ dùng cho development, testing, staging environments, mà còn ứng dụng trong CI workflows. Việc sử dụng Docker Compose được tóm lược trong 3 bước cơ bản sau:

 • Khai báo app’s environment với Dockerfile.
 • Khai báo các services cần thiết để chạy app trong docker-compose.yml.
 • Run docker-compose up và Compose sẽ start và run app.

Dưới đây là một ví dụ về file docker-compose.yml:

Trong bài viết này chúng ta sẽ thử xây dựng một ứng dụng web Python chạy trên Docker Compose. Ứng dụng này sử dụng Flask framework và lưu trữ hit counter trên Redis. Demo này tương đối dễ hiểu và giúp người đọc làm quen nhanh chóng với Docker compose.

Trước khi bắt tay vào thử hãy đảm bảo bạn đã cài đặt cả Docker Engine & Docker Compose trên máy tính

Step 1: Setup

1. Tạo thư mục cho project:

2. Tạo file app.py trong thư mục project với nội dung sau:

3. Tạo 1 file requirements.txt trong project directory với nội dung sau:

Khai báo các application’s dependencies.

Step 2: Tạo Dockerfile

Trong bước này chúng ta tiến hành viết Dockerfile để build ra Docker image. Image này chứa toàn bộ các dependencies mà app Python require, bao gồm cả chính Python.

Trong thư mục project, tạo file name: Dockerfile và paste nội dung sau vào:

Chúng ta có thể hiểu đơn giản thành các bước sau:

 • Build một image từ image Python 3.4 có sẵn trên Docker hub.
 • Thêm thư mục hiện tại . vào thư mục /code bên trong image.
 • Thiết lập thư mục làm việc với Docker thành /code.
 • Install các Python dependencies.
 • Set default command của container là python app.py

Step 3: Khai báo các services bên trong Compose file

Create một file tên là docker-compose.yml trong thư mục project với nội dung sau:

Compose file khai báo 2 services, web & redis:

 • Sử dụng image được build từ Dockerfile trong thư mục project.
 • Forwards the exposed port 5000 của container sang port 5000 trên host machine.
 • Mounts thư mục project trên host sang /code bên trong container, cho phép bạn chỉnh sửa code mà ko cần rebuild image.

Redis service thì sử dụng public Redis image trên Docker Hub registry.

Step 4: Build và run Ứng dụng với Compose

1. Start ứng dụng từ thư mục project

Compose kéo Redis image về host và tiến hành build một image cho code, sau đó start services bạn đã khai báo.

2. Vào địa chỉ http://0.0.0.0:5000/ trên trình duyệt sẽ thấy ứng dụng đang chạy.

Nếu bạn sử dụng Docker trên Linux, bạn cũng có thể thử vào bằng đường dẫn sau: http://localhost:5000.

Nếu bạn sử dụng Docker Machine trên Mac, hãy dùng lệnh docker-machine ip MACHINE_VM để lấy IP address của Docker host. Sau đó vào bằng đường dẫn sau: http://MACHINE_VM_IP:5000

Bạn sẽ thấy message sau trên trình duyệt:

3. Refresh lại web page.

Số lượng view sẽ tăng lên.

Step 5: Update the application

Như đã đề cập trong step 3, application code đã được mount vào trong container volume, chính vì thế lập trình viên có thể chỉnh sửa code và thấy sự thay đổi này diễn ra tức thì mà không cần rebuild the image.

1. Sửa code file app.py và save lại:

2. Refresh lại page và mọi thứ đã được cập nhật .

Step 6: Một vài câu lệnh thông dụng trong Docker compose

Nếu bạn muộn khởi chạy các services bên trong background, hãy thêm flag -d (for “detached” mode) vào lệnh docker-compose up và sử dụng lệnh docker-compose ps để thẩy những gì đang chạy trên hos

Câu lệnh docker-compose run cho phép ta chạy 1 lần nhiều câu lệnh cho các services. Ví dụ để thấy các environment variables trên web service:

Dùng docker-compose –help để xem các câu lệnh có sẵn khác.

Nếu bạn started Compose với docker-compose up -d bạn có thể sẽ cần stop các services, khi đó hãy dùng lệnh:

Bạn có thể xóa tất cả các container. Truyền vào –volumes để remove data volume được dùng bởi Redis container:

Tới đây, chắc hẳn là việc sử dụng Docker compose đã quá dễ dàng rồi

ITZone via viblo

Chia sẻ bài viết ngay