Kubernetes Pod: thành phần để chạy container Phần 2

Tram Ho

Giới thiệu

Chào các bạn tới với series về kubernetes. Đây là bài thứ hai trong series của mình, trong bài này mình sẽ nói về Kubernetes Pod. Để thực hành được bài này thì yêu cầu các bạn đã có cài môi trường docker, kubernetes local và có kiển thức cơ bản về docker, nếu chưa cài các bạn có thể cài ở đây. Nếu các bạn chưa biết kubernetes là gì thì có thể đọc ở bài viết trước của mình ở đây

Kubernetes Pod là gì?

Pod là thành phần cơ bản nhất để deploy và chạy một ứng dụng, được tạo và quản lý bởi kubernetes. Pod được dùng để nhóm (group) và chạy một hoặc nhiều container lại với nhau trên cùng một worker node, những container trong một pod sẽ chia sẻ chung tài nguyên với nhau. Thông thường chỉ nên run Pod với 1 container (mình sẽ giải thích về việc khi nào nên chạy một pod một container và một pod nhiều container ở bài khác)

Vậy tại sao là lại dùng Pod để chạy container, sao không chạy container trực tiếp? Kubernetes Pod như một wrapper của container, cung cấp cho chúng ta thêm nhiều chức năng để quản lý và chạy một container, giúp container của ta chạy tốt hơn là chạy container trực tiếp, như là group tài nguyên của container, check container healthy và restart, chắc chắn ứng dụng trong container đã chạy thì mới gửi request tới container đó, cung cấp một số lifecycle để ta có thể thêm hành động vào Pod khi Pod chạy hoặc shutdown, v…v… Và kubernetes sẽ quản lý Pod thay vì quản lý container trực tiếp

Chạy ứng dụng đầu tiên bằng Pod

Bây giờ ta bắt tay vào thực hành bài đầu tiên nào. Đầu tiên ta tạo một folder và tạo một file index.js, copy đoạn code sau vào:

Tạo file Dockerfile và copy đoạn code sau vào:

Run câu lệnh build image:

docker build . -t 080196/hello-kube

Test thử container có chạy đúng hay không, chạy container bằng câu lệnh:

docker run -d --name hello-kube -p 3000:3000 080196/hello-kube

Gửi request tới container:

Nếu in ra được chữ hello kube là container của chúng ta đã chạy được. Xóa container đi nhé

docker rm -f hello-kube

Bây giờ chúng ta sẽ dùng Pod để chạy container, các bạn có thể sử dụng image 080196/hello-kube của mình hoặc tạo image của riêng các bạn theo hướng dẫn ở đây

Tạo một file tên là hello-kube.yaml và copy config sau vào:

Thường thì ta sẽ không chạy Pod trực tiếp như thế này, mà sẽ sử dụng các resource khác của kube để chạy Pod, mình sẽ nói ở các bài viết sau

Dùng kubectl CLI (nếu bạn đã cài kubernetes local thì kubectl CLI sẽ có sẵn) để chạy file config của Pod

kubectl apply -f hello-kube.yaml

Kiểm tra pod đã chạy hay chưa

kubectl get pod

Nếu cột status hiện Running là Pod của bạn đã được chạy thành công, status ContainerCreating là Pod đang được tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ test pod xem nó chạy đúng hay không. Trước hết để test Pod, ta phải expose traffic của Pod để nó có thể nhận request trước, vì hiện tại Pod của chúng ta đang chạy trong local cluster và không có expose port ra ngoài

Có 2 cách để expose port của pod ra ngoài, dùng Service resource (mình sẽ nói về Service ở bài sau) hoặc dùng kubectl port-forward. Ở bài này chúng ta sẽ dùng port-forward, chạy câu lệnh sau để expose port của pod

kubectl port-forward pod/hello-kube 3000:3000

Test gửi request tới pod

Nếu in ra được chữ hello kube thì pod của chúng ta đã chạy đúng. Sau khi chạy xong để clear resource thì chúng ta xóa pod bằng câu lệnh

kubectl delete pod hello-kube

Tổ chức pod bằng cách sử dụng labels

Dùng label là cách để chúng ta có thể phân chia các pod khác nhau tùy thuộc vào dự án hoặc môi trường. Ví dụ công ty của chúng ta có 3 môi trường là testing, staging, production, nếu chạy pod mà không có đánh label thì chúng ta rất khó để biết pod nào thuộc môi trường nào

Labels là một thuộc tính cặp key-value mà chúng ta gán vào resource ở phần metadata, ta có thể đặt tên key và value với tên bất kì. Ví dụ:

kubectl apply -f hello-kube.yaml

Ta có thể list pod với labels như sau

kubectl get pod --show-labels

Ta có thể chọn chính xác cột label hiển thị với -L options

kubectl get pod -L enviroment

Và ta có thể lọc pod theo label với -l options

kubectl get pod -l enviroment=production

Label là một cách rất hay để chúng ta có thể tổ chức pod theo chúng ta muốn và dễ dàng quản lý pod giữa các môi trường và dự án khác nhau. Để clear resource thì chúng ta xóa pod đi nhé

kubectl delete -f hello-kube.yaml

Kết luận

Vậy là ta đã thành công chạy ứng dụng đâu tiên trên kubernetes bằng cách sử dụng Pod. Pod là thành phần đơn giản nhất và là một thành phần chính của kubernetes để chạy container, những thành phần khác của kubernetes chỉ đóng vai trò hỗ trợ để chạy Pod, giúp pod chạy ngon hơn trong việc deploy. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình. Nếu có thắc mắc hoặc cần giải thích rõ thêm chỗ nào thì các bạn có thể hỏi dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo mình sẽ nói về Kubernetes ReplicationController, ReplicaSet hoặc Kubernetes Services

Chia sẻ bài viết ngay