Khi nào nên dùng Inject, Provides, Binds trong Hilt

Tram Ho

Bài viết này mình sẽ đi thẳng vào giải thích cách dùng các annotation @Inject, @Provides@Binds. Vậy nên bỏ qua phần giải thích về Dependency Injection hay giới thiệu về Hilt. Coi như mọi người đã biết cách dùng nó rồi nhé. Chiến thôi!!!

Tổng quan

Chúng ta có 3 annotation thường dùng để inject các object trong Hilt:

  • @Inject: annotation dùng ở constructor của class
  • @Provides: annatation dùng ở Module
  • @Binds: một annatation khác cũng dùng ở Module

Câu hỏi đặt ra là vậy khi nào thì dùng những thằng này nhỉ?

Inject

Chúng ta dùng @Inject annotation ở tất cả các constructor mà mình cần inject object, từ ViewModel, Repository đến DataSource. Ví dụ:

Việc này giúp chúng ta dễ dàng inject tiếp ProfileRepository vào các class khác, ví dụ như ViewModel hoặc UseCase. Tuy nhiên thì chúng ta lại chỉ có thể sử dụng annotation này để annotate constructor của những class mà mình tự define.

Provides

Vậy thì để khắc phục điểm yếu trên, inject object của những class mà mình không define (Ví dụ như Retrofit, OkHttpClient hoặc Room database), chúng ta cùng đến với @Provides. Trước tiên, chúng ta cần tạo một @Module để chứa các dependency với annotation @Provides. Ví dụ:

Retrofit khởi tạo object không phải code của chúng ta define, thêm nữa lại còn khởi tạo theo kiểu Builder pattern, nên chúng ta không thể dùng @Inject annotation mà bắt buộc phải dùng @Provides. Bây giờ, chúng ta đã có thể inject object của interface ApiService ở bất cứ đâu.

Binds

Đối với interface, chúng ta không thể dùng annotation @Inject, vì nó không có constructor function. Tuy nhiên, nếu bạn có một interface mà chỉ có duy nhất một implementation (một class implement interface đó), thì bạn có thể dùng @Binds để inject interface đó. Việc inject interface thay vì class là một good practice, giúp dễ dàng test hơn.

Quay trở lại với ProfileRepository ở phần @Inject, chúng ta sẽ biến nó thành một interface, và tạo một class implement interface đó. Ví dụ:

Ưu điểm của việc dùng @Binds thay cho @Provides là nó giúp giảm lượng code được generate, như là Module Factory class. Ở đây bạn có thể thấy mình vẫn dùng @Inject, bởi vì constructor function của ProfileRepositoryImpl vẫn cần một số parameter.

Tổng kết

Vậy tóm gọn lại là

  • Dùng @Inject cho code của bạn
  • Dùng @Provides cho code của bên thứ 3
  • Dùng @Binds cho inject interface, giúp giảm lượng code không cần thiết

Reference

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo