Khái niệm Slot trong Vuejs

Tram Ho

1. Slots là gì ?

Slots là một kỹ thuật Vue Components cho phép bạn đặt nội dụng ở một vị trí mới hoặc tạo ra những component chung. Cách tốt nhất để hiểu Slots hoạt động như thế nào ?. Tôi sẽ đưa ra những khái niệm tới việc vận dụng nó vào những trường hợp nào bạn sẽ thấy trực quan khi làm dự án.

Hãy cùng tôi bắt đầu một ví dụ đơn giản:

(1)

(2)

Bạn cũng có thể để một nội dung mặc định khi mà bạn không thêm gì vào giữa thẻ đóng/mở của Button component

Tôi sửa một chút ở code:

(1)

(2)

2. Multiple/Named Slots

Bạn có thể thêm nhiều slot vào trong một component. Nếu làm cách này thì bạn cần cung cấp name cho mỗi slot. Nếu như slot nào không có name, nó là default slot. Ví dụ để tạo multiple slots.

3. Scoped Slot

Một điều bạn cần biết là bạn có thể truyền data/function từ children component lên parent component. Để giải thích cái này, chúng ta sẽ tạo một CurrentUser component:

Một số lưu ý:

  • slotProps bạn có thể thay thế bằng một cái tên mà bạn muốn.
  • Nếu bạn chỉ sử dụng default slot, bạn có thể bỏ template tag and đặt v-slot directive vào trực tiếp CurrentUser tag.
  • Bạn có thể sử dụng Object Destructuring để tạo tham chiếu trực tiếp tới data thay vì sử dụng một tên biến: v-slot="slotProps" => v-slot="{ user }".
  • Nếu default slot bạn có thể viết thành: v-slot:default="slotProps" => v-slot="slotProps".
  • v-slot có thể viết tắt #.
    • default slot: v-slot="slotProps" => #default="shotProps".
    • named slot: v-slot:title="slotProps" => #title="shotProps" .

Nếu thấy bài viết bổ ích đối với bạn khi mới học Vue thì cho mình 1 vote nhé [email protected]#$%^&*

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo