JSON trong Python (P1)

Tram Ho

1. JSON là gì?

JSON là một kiểu định dạng dữ liệu trong đó sử dụng văn bản thuần tuý, định dạng JSON sử dụng các cặp key – value để dữ liệu sử dụng. JSON ban đầu được phát triển để dành phục vụ cho ứng dụng viết bằng JavaScript. Bản thân thuật ngữ JSON là viết tắt của cụm từ JavaScript Object Notation . Tuy nhiên vì JSON là một định dạng dữ liệu nên nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ngôn ngữ nào àm không giới hạn với JavaScript.

2. JSON trong Python

Python tích hợp sẵn một gọi có tên là json, có thể sử dụng để làm việc với dữ liệu JSON.

1. Convert JSON trong Python

Sử dụng hàm json.loads() để convert một string JSON thành Dictionary

2. Convert object Python thành JSON

Sử dụng hàm json.dumps() để convert một Object Python thành string JSON

Danh sách các object có thể convert thành string JSON

  • dict
  • list
  • tuple
  • string
  • int
  • float
  • True
  • False
  • None

Bảng chuyển đổi đối tượng giữa Python và JSON

PythonJSON
dictObject
listArray
tupleArray
strString
intNumber
floatNumber
Truetrue
Falsefalse
Nonenull

3. Format hiển thị

Để hiển thị đẹp mắt, dễ nhìn hơn json.dumps() cung cấp thêm tham số indent để format số thụt lề (1 indent bằng 1 space)

4. Sắp xếp key

Mặc định JSON sẽ hiển thị các khóa không theo thứ tự. Để sắp xếp các key, json.dumps() cung cấp tham số sort_keys

3. Kết luận

Module json trong Python còn cung tích hợp rất nhiều tính năng khác trong các method trên. Phần sau mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn.
Nguồn: https://www.w3schools.com/python/python_json.asp

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo