Loại cưỡng chế JavaScript

Tram Ho

Làm việc với Javascript chắc hẳn nhiều bạn đã gặp những trường hợp như sau:

Điều này xảy ra là do cái gọi là Javascript Type Coercion. Có thể hiểu đơn giản là JS luôn cố cưỡng ép kiểu dữ liệu. Ví dụ:

Trong ví dụ trên, JS trước tiên sẽ ép kiểu boolean true thành number 1 và sau đó thực hiện phép cộng và ta có được kết quả là 2.

Sử dụng các phép toán với những toán tử như -, *, /, và %sẽ ép kiểu dữ liệu trả về number.

Nhưng với toán tử + thì chưa chắc kiểu dữ liệu trả về sẽ là number bởi vì chúng ta có thể sử dụng + để làm phép toán HOẶC ghép các đoạn string lại với nhau. Vì vậy mặc định các phép toán khi sử dụng + sẽ ưu tiên trả về kiểu dữ liệu string.

JS còn có một kiểu ép dữ liệu nữa đó là truthiness. Ví dụ bạn dùng if/else với một giá trị nào đó, thì JS có thể ép kiểu dữ liệu của giá trị đó về true hoặc false.

Hầu hết các giá trị trong JS đều được ép kiểu về true ngoại trừ 7 giá trị

  • false
  • 0
  • -0
  • NaN
  • ""
  • null
  • undefined
    Các giá trị này để được ép kiểu về false
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo