JavaScript Object.fromEntries ()

Tram Ho

Như các bạn đã biết, chúng ta có thể convert một object thành 1 array bằng cách xử dụng Object.entries() hoặc Object.values(). Tuy nhiên rất ít bạn để ý rằng js cung cấp sẵn cho chúng ta phương thức để convert array → object, Object.fromEntries()

Cú pháp của Object.fromEntries() khá là đơn giản.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo