Hướng dẫn cơ bản framework FastAPI từ A – Z (Phần 1)

Tram Ho

Lời mở đầu

Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về 1 framework API mà tôi mới vọc vạch mấy tuần trước. Tại sao tôi lại giới thiệu framework này, âu cũng là do cái slogan của team này bắt mắt quá.

FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production

Vậy fastAPI là gì, mời các bạn đọc phần tiếp theo.

Khái niệm

FastApi là 1 web framework dùng để build API có hiệu năng cao, code dễ ẹc, đơn giản nhưng cũng hỗ trợ tốt cho việc làm sản phẩm.

Đặc điểm:

 • Fast: Hiệu suất cao ngang với NodeJS và Go.
 • Fast to code: Code nhanh hơn, tốc độ code các features tăng khoảng 200 đến 300 %.
 • Fewer bugs: do đơn giản nên giảm số bugs của developper đến 40%.
 • Intuitive: hỗ trợ code dễ hơn với tự động gợi ý, debug cần ít thời gian hơn so với trước.
 • Easy: được thiết kế sao cho dễ dùng dễ học.
 • Short: Tối thiểu việc lặp code. Các tham số truyền vào có nhiều tính năng. Ít bugs.
 • Robust: hiệu năng mạnh mẽ, có thể tương tác API qua docs.

Cài đặt

Yêu cầu: Python 3.6+.

FastAPI được build dựa trên OpenAPI (trước có tên Swagger), phần web được support bởi Starlette, còn phần data được support bởi Pydantic.

FastAPI CLI

Để cài đặt framework này trên Ubuntu, bạn cần phiên bản python ≥geq 3.6.

Bạn cũng cần ASGI server khi deploy sản phẩm như Uvicorn hoặc Hypercorn.

Nói sơ qua về ASGI 1 chút, ASGI kế thừa từ WSGI. Mà WSGI là 1 chuẩn giao tiếp giữa web server và Python application server. Trước thì có mod_python của Apache nhưng do không phát triển và không an toàn nên WSGI sinh ra. WSGI có những tác dụng như sau:

 • WSGI mang tính linh hoạt: dev có thể chuyển đổi thành phần web như chuyển từ Gunicorn sang uWSGI.
 • WSGI xử lý nhiều request cùng lúc thay webserver và quyết định request nào được chuyển tới application web.
  Hình minh họa chôm được ở trang (fullstackpython.com):

Nếu như WSGI là tiêu chuẩn cho các synchronous Python appsthì ASGI là tiêu chuẩn cho cả synchronousasynchronous Python apps. ASGI phù hợp với tất cả ứng dụng sử dụng WSGI do có cơ chế tương thích ngược.

Ok dông dài đủ rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem FastAPI còn cung cấp những tiện ích gì nhé.

FastAPI Docs

Do based trên OpenAI mà trước đó có tên là Swagger nên FastAPI cung cấp doc có giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng. Ví dụ minh họa:

Khi bật doc bằng local url http://0.0.0.0:8000/docs.

1 giao diện khác của FastAPI docs http://0.0.0.0:8000/redoc.

Performance

Các bạn có thể test hiệu năng của các web framework trên trang này (https://www.techempower.com/benchmarks/)

Optional Depencies

Do FastAPI based trên Pydantic và Starlette nên có hỗ trợ thêm 1 số thư viện có cũng được không có cũng không sao:

Pydantic:

 • ujson: JSON “parsing” nhanh hơn.
 • email_validator: validate email.

Starlette:

 • requests: khi bạn muốn tạo request, dùng TestClient.
 • aiofiles: khi bạn muốn dùng FileResponse hoặc StaticFile.
 • jinja2: nếu bạn muốn dùng các mẫu config mặc định.
 • python-multipart: hỗ trợ “parsing” với request.form().
 • itsdangerous: hỗ trợ SessionMiddleware.
 • graphene: hỗ trợ GraphQL.

FastAPI:

 • uvicorn: ASGI server phục vụ cho ứng dụng của bạn.
 • orjson: nếu muốn dùng ORJSONResponse.

Nếu muốn dùng hết thư viện trên thì bạn chỉ cần dùng 1 câu lệnh đơn giản.

Hướng dẫn cơ bản

Create a simple API

Về cơ bản thì code dễ như ăn kẹo, bạn tạo 1 file main.py.

Sau đó chạy dòng code này để chạy app

P/S: nếu bạn làm trong môi trường phát triển có thể thêm --reload để tự động restart sau khi thay đổi code.

Tiếp sau đó vào xem thử thành quả phát http://127.0.0.1:8000/docs.

Ấn vào Try it out -> Execute -> API trả về response.

Giao diện API này được thiết kế dựa trên OpenAPI. Bên đó có hẳn 1 khái niệm để define API gọi là “Schema”. Nếu bạn tò mò thì vào link này http://127.0.0.1:8000/openapi.json.

Nói chung bạn chỉ cần 6 bước để tạo 1 API

 • Bước 1: import fastapi
 • Bước 2: tạo 1 instance của class FastAPI
 • Bước 3: tạo đường dẫn, bắt đầu từ /
 • Bước 4: khai báo phương thức HTTP: post, get, put, delete hay options, head, patch, trace
 • Bước 5: khai báo hàm
 • Bước 6: trả về content với format dict, list, str, int, …

Path Parameters

Bạn có thể truyền param thông qua đường dẫn.

Biến item_id trên đường dẫn sẽ truyền vào hàm read_item với thông qua param trùng tên item_id. Test thử http://127.0.0.1:8000/items/foo.

Path parameters with types

Bạn cũng có thể khai báo định dạng của param để trả về khi truyền biến đúng định dạng sẽ trả về giá trị.

Data validation

Còn nếu không đúng định dạng thì trả về thông báo. Mọi dữ liệu được validate đều dựa trên Pydantic.

Order

Nếu bạn có khai báo đường dẫn trùng lặp như thế này:

Thì nhớ để theo thứ tự /users/me trước rồi đến /users/{user_id} sau, ngược lại nếu /users/{user_id} ở trước thì sẽ nghĩ rằng “user_id” được nhận giá trị me.

Path in path

FastAPI hỗ trợ khai báo đường dẫn trong đường dẫn API nhờ vào việc based Starlette.

Query Parameters

Nếu bạn truyền param dưới dạng key-value thì ở trong FastAPI có hỗ trợ với tên gọi “query” parameters.

Kiểm tra ở link http://127.0.0.1:8000/items/?skip=0&limit=10:

Nếu bạn để ý skip và limit có format string khi làm đường dẫn nhưng một khi truyền về hàm thì sẽ ngay lập tức được convert từ string về int.

Optional parameters

Ngoài ra FastAPI cung cấp một cách khai báo optional query parameters, mặc định là None.

Như bạn thấy ở trên param truyền ở đường dẫn là item_id, nhưng trong hàm có thêm param q. FastAPI chỉ sử dụng str để nhận định format của param còn Optional thì FastAPI không sử dụng, chỉ có tác dụng check lỗi nếu xảy ra.

Bạn có thể test bằng đường dẫn sau.

Query parameter type conversion

Thay đổi giá trị mặc định bằng cách truyền giá trị trên đường dẫn.

Trong trường hợp này

Multiple path and query parameters

Với các đường dẫn lồng nhau, FastAPI biết param nào với param nào dựa trên tên param.

Required query parameters

Đơn giản là bạn điền thiếu param trên đường dẫn sẽ báo lỗi

Như hình dưới này, tôi chỉ truyền vào giá trị của item_id còn giá trị của needy thì không nên sinh ra lỗi.

Request Body

 • Request body: người dùng gửi request từ browser đến API.
 • Response body: dựa trên request, APi trả về response cho người dùng.

Để khai báo format của request body, bạn cần sử dụng Pydantic models.
P/S: nhắc nhở khi send request cần sử dụng phương thức POST, nếu dùng phương thức GET thì bạn sẽ bị lộ thông tin trên URL => tính bảo mật không cao.

Pydantic Models

Ví dụ về 1 instance của class Item.

Do descriptiontax có giá trị None nên bạn có thể không cần thêm vào cũng được.

Dựa trên việc import Pydantic module, FastAPI hỗ trợ:

 • Đọc request body dưới dạng Json.
 • Chuyển đổi định dạng biến.
 • Validate dữ liệu
 • Khai báo format mặc định của request body, class Item trên là 1 ví dụ.
 • Gen JSON Schema cho model của bạn
 • Schema sẽ được gen thành UI của OpenAI doc.

Use model

Trong hàm create_item, bạn có thể tùy biến các biến của class Item, đơn giản như việc tính phí chịu thuế bằng cách tính tổng item.priceitem.tax như bên dưới.

Request body + path parameters

FastAPI hỗ trợ khai báo tham số URL và request body cùng lúc, framework sẽ biết tham số nào truyền từ đường dẫn và tham số nào lấy từ request.


P/S: tương tự như trên bạn có thể thêm tham số URL, tham số query và request body cùng lúc.

Query Parameters and String Validations

Ở phần trước chúng ta đã biết khái niệm của query parameter rồi, lạ 1 loại param có cũng được không có cũng không sao. Param này có attribute là Optional, nhưng độ dài bị giới hạn không vượt quá 50 ký tự. Nên FastAPI cung cấp class Query.

Câu lệnh q: Optional[str] = Query(None) cũng tương tự q: Optional[str] = None nhưng Query cung cấp các param khác như max_lenght, min_lenght, regex, … Bạn có thể tăng giới hạn ký tự thành 250 như thế này chỉ việc thay đổi giá trị tham số. (Mặc định của max_lenght là 50)

Query parameter list / multiple values

Ngoài định dạng string và integer, FastAPI còn hỗ trợ type List.

Response body mà API trả về.

API cũng được cập nhật theo.

P/S: bạn cũng có thể thay List[str] thành list như thế này.

Query còn 1 vài param nữa nhưng không quá quan trọng, bạn có thể vào doc của FastAPI để tìm hiểu chi tiết.

Các param mà Query cung cấp:

Metadata

 • alias: tên khác của param
 • title: metadata đặt tên param
 • description: metadata giới thiệu param
 • deprecated: khi bạn chán param nào thì thêm vào để người dùng biết là bạn không còn sử dụng param đó nữa

Validation cho string:

 • min_lenght
 • max_lenght
 • regex

Path Parameters and Numeric Validations

Query parameters có class Query để khai báo metadata và validations, Path parameters có class Pass với cơ chế tương tự.

Thêm title metadata cho path param item_id:

Number validations: greater than or equal

Chúng ta không chỉ có thể validate string mà còn validate được number.

Với param ge=1 của class Path, item_id bắt buộc phải là 1 số lớn hơn hoặc bằng 1

Number validations: greater than and less than or equal

Tương tự với le=100, item_id bắt buộc phải là 1 số nhỏ hơn hoặc bằng 100.

P/S: Number validations không chỉ hỗ trợ type integer mà còn hỗ trợ cho type float.

 • gt: >gt>
 • ge: ≥ge
 • lt: <lt<
 • le: ≤le

Body

Multiple Parameters

Đơn giản là FastAPI hỗ trợ tạo format cho request body, bạn có thể dùng không chỉ 1 mà là N Pydantic model như ví dụ dưới, tôi khai báo 2 class ItemUser tương ứng 2 Pydantic model.

Singular values in body

Bạn cũng có thể thêm define 1 body cho chỉ 1 giá trị mà không cần khai báo class, giả dụ ở đây tôi thêm 1 param là importance có type là int và cũng là 1 key nằm trong json body, nên khi post data thì bạn cũng phải khai báo giá trị cho importance.

Multiple body params and query

Nói đơn giản là kết hợp multiple body param với query param.

Field

Để validate data hoặc thêm metadata trong 1 class giả dụ Item chẳng hạn, bạn cần import Field operation function từ module pydantic.

Như đoạn code ở trên param description có metadata là title, với length không vượt quá 300 từ, hay như param price không được nhỏ hơn 0 và có metadata là description.

Nested Models

Ngoài các kiểu int, float, str, bạn còn có thể thêm kiểu list hay set như dưới đây.

Với cách khai báo trên, khi post bạn truyền param là 1 list, nhưng với cách khai báo trên thì list này sẽ không xác định kiểu định dạng của từng phần tử trong list.
Không sao bởi Python có module List hỗ trợ bạn khai báo param là list xác định kiểu định dạng của từng phần tử.

Tương tự với List, bạn có thể thêm Set.

Ngoài ra các kiểu normal như str, int, float, … FastAPI cũng hỗ trợ thêm các định dạng phức tạp và đa dạng hơn, giả sử định dạng HttpUrl kế thừa từ định dạng str. Để biết thêm chi tiết mời check link này (https://pydantic-docs.helpmanual.io/usage/types/).

 • Tiếp sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn cách khai báo 1 model lồng trong 1 model khác như thế nào.

Giả sử tôi có 2 class Images và Item.

Tôi muốn class Images nằm trong class Item như thế này.

Bạn chỉ cần thêm 1 dòng code vào class Item. Easy !

Bạn cũng có thể tùy biến định dạng của Pydantic models là list hoặc set chẳng hạn.

Và đây là kết quả.

Trên lý thuyết bạn có thể lặp đi lặp lại các models lồng nhau như sau. Class Image nằm trong class Item, class Item thì lại nằm trong class Offer.

Kết luận

Do FastAPI là 1 framework API mới, có rất nhiều tính năng nên tôi chia ra thành nhiều phần (căn bản do không đủ kiên nhẫn để viết). Ở đây tôi sẽ chỉ liệt kê các tính năng quan trọng dùng nhiều trước rồi sau đó sẽ nâng cao lên trong các phần tiếp theo. Bạn cũng có thể xem thẳng trên doc của fastapi. Link tham khảo here:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo