Hướng dẫn cài đặt Nginx + LuaJIT bắt Header/Body của Request-Response

Tram Ho

Hướng dẫn cài đặt Nginx + LuaJIT bắt Header #tuanduong122

Bài toán đặt ra của mình:
Nhiều lúc mình ko biết thằng vẹo Internet nào nó chèn header bậy vào hệ thống. Hoặc gặp mấy cái API đắng được bàn giao – ông đối tác bảo em cũng mới nhận code, mà ko biết nó hoạt động như nào. Mình sẽ chèn nginx (đứng trước/đứng sau) để bắt xem Header, Body chúng nó hoạt động ra sao. Từ đó ông Sys sẽ hiểu hệ thống hoạt động hơn (khổ).

Bước 1: Cài đặt thư viện cơ bản hỗ trợ nginx:

Bước 2: Cài đặt / Chuẩn bị LuaJIT

Set biến môi trường tạm thời

Bước 3: Cài đặt nginx và các thư viện:

Tạo file khởi động cho nginx (init file)

Test nginx syntax

Add nginx vào systemctl và restart

Dọn rác khi cài:

Bước4 : Cấu hình test LUA

(Có thể bỏ qua bước này và đi luôn vào BƯỚC 5 – ở đây mình muốn test lua hoạt động oke chưa)

Thêm location này vào nginx (có thể bỏ qua bước này và copy nguyên file config của mình ở bước dưới – BƯỚC 5):

vim /opt/nginx/nginx.conf

Test syntax nginx và reload lại

TEST LUA:

Bước 5 : Cấu hình log Header/Body

Cấu hình full nginx.conf

Kiểm tra test lại nginx #nginx_syntax

Bước: Test POST chả hạn

vào đọc log accesss:

Phân tích Kết quả:

PRINT_REQUEST_BODY: {x22DUONGANHTUAN_BODYx22:x22123x22}

PRINT_REQUEST_HEADER:host=tuanduong122.wordpress.com content-type=application/x-www-form-urlencoded tuanda=hehehe accept=/ content-length=27 user-agent=curl/7.29.0 “

PRINT_RESPONSE_HEADER:“content-length=20 set-cookie=JSESSIONID=C94254D1F47723462F60222FE865D9FB; Path=/; HttpOnly content-type=text/html;charset=ISO-8859-1 connection=keep-alive “

PRINT_RESPONSE_BODY:“APACHE TOMCAT8 BODYx0A”

Other: Lua Show Request Body as Response

Lua_Nginx : https://github.com/openresty/lua-nginx-module

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo