Cách thiết lập JAVA_HOME trong hệ điều hành cửa sổ

Tram Ho

Làm thế nào để cài JAVA_HOME trên window và xem intellij của mình đã trỏ đúng phiên bản java chưa?

 • Step 1 : Tải phiên bản java cần dùng ở đây chạy và cài đặt bình thường.
  • Cài đặt thành công thì nó sẽ có 2 thư mục này :
 • Step 2 : Cài đặt biến môi trường JAVA_HOME
  • Icon window -> gõ : View advanced system settings -> enter
  • Chọn Enviroment Variables…
  • Tiếp tục chọn : New …
  • Next step :
   • Variable name : JAVA_HOME
   • Variable value : chính là đường dẫn thư mục jdk của bạn ở trên khi cài xong java
  • Tiếp tục : Double clicks vào biến path
  • Tiếp nhé : Chọn new
  • Điền %JAVA_HOME%bin vào chỗ đang nháy nháy nhé
  • Okiii done! Tiếp theo check xem biến đã được tạo chưa
   • cmd
   • gõ : echo %JAVA_HOME%
   • Kết quả hiện ra đường dẫn mình đã cài đặt ở trên là thành công nhé :
  • Mở inteliji chọn :
  • Nếu chưa đúng với phiên bản java trong máy, bạn chọn new …
  • Chọn đúng verison java của mình , các bạn không nên nhầm giữa việc trỏ ver java cho debug và run project nhé!
  • Thế là done! Chúc các bạn thành công nhé! ^^
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo