Hoisting Javascript

Tram Ho

Người viết: Luu Hoang Thong

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về hoisting trong Javascript, một vấn đề không còn mới nhưng với những ai mới bắt đầu với JS thì sẽ gặp nhiều khó khăn khi không hiểu rõ được bản chất vấn đề.

Hoisting là gì

Về cơ bản thì khi Javascript Engine compile code của chúng ta, tất cả các biến được định nghĩa bằng toán tử var sẽ được hoisted/lifted lên phía trên scope hiện tại mà nó được định nghĩa, cụ thể là function nếu nó được định nghĩa trong function, và global scope nếu được định nghĩa bên ngoài function mà không có quan tâm đến vị trí ta khai báo.

Ví đơn giản như sau

Theo bạn thì console.log sẽ in ra gì ?

  1. Uncaught ReferenceError: myName is not defined
  2. Sunil
  3. undefined

Như được đề cập ở trên thì console sẽ in ra màn hình “myString”.

Định nghĩa biến someString được đưa lên đầu, ta có thể access và assign giá trị cho nó.

someString sẽ có giá trị undefined khi mới chỉ được hoisted.

Và các bạn nên phân biệt giữa null và undefined. Undefined là variable đã được declare nhưng chưa được assign giá trị, còn null là nonexist value.

Có thể bạn quan tâm

Tính năng ít được biết đến trong JavaScript

JavaScript Tip: Đặt tên function để debugging một cách dễ dàng hơn

Javascript chỉ hoisting variable declaration.

Console sẽ print ra undefined chứ không ra “myString” vì JS chỉ hoisting declaration của variable

Hoisting function

Một Ví dụ đơn giản khác của hoisted function là như sau

Kết quả in ra màn hình sẽ là Money bởi: Chỉ phần declaration của doSomething được hoisted lên trên đầu, phần assign value cho doSomething( print ra diamond ) không được hoisted.

Arrow function and funciton expression

Arrow function và function expression không được javascript hoisted

Nếu bạn chạy đoạn code trên thì sẽ có lỗi runtime somefunc, doSomething is not defined. Lý do bởi vì function expression không được Javascript hoisted

Multiple declartion in samescope

Chúng ta đã biết hoisting là gì, vậy hãy đoán xem kết quả của đoạn code sau là gì

Thoạt nhìn có lẽ sẽ đoán là print ra “String in function”. Nhưng thực tế khi run thì sẽ print ra Error test is not function. Bởi vì với multiple declaration trong cùng 1 scope(cả varaible và function) thì hoisting của variable bị ignore và đoạn code trên sẽ được JS engine thực hiện như sau

Preventing scope problems

Để hạn chế các vấn đề problem về phạm vi sử dụng scope của các variable, chúng ta có một số cách sau:

  • Khai báo tất cả các biến ở đầu của mỗi function
  • Tránh sử dụng var để khai báo các biến
  • Chỉ sử dụng một câu lệnh let hoặc const để khai báo biến trong 1 function. Ex:

  • Luôn khai báo các biến trước khi sử dụng chúng

Conclusion

  • Hoisting là việc JS engine đưa declaration của variable và function lên top của scope chúng được declare
  • Arrow function và function expression không được hoisted
  • Nếu có nhiều declaration trùng identifier thì hoisting của variable sẽ bị bỏ qua

Viblo

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo