Học cờ vây

Tram Ho

Giới thiệu

Trong bài viết này, mình sẽ viết lại tất cả các kiến thức trong quá trình mình học. Get’s go!!!

Nội dụng

Khai báo biến

Ta có 3 cách khai báo biến:

Lưu ý: Cách khai báo 2 và 3 nên dùng ở trong một function, còn cách khai báo 1 ta thường dùng để khai báo biến global cho toàn bộ code.

Các biến được khai báo nhưng không có giá trị thì:

Sử dụng điều kiện if/else

If rút gọn:

Các loại dữ liệu

Chuyển đổi loại dữ liệu

Biểu thức T(v) chuyển đổi giá trị v thành kiểu T.

hoặc

Nếu như chúng ta khai báo := như thế này thì kiểu dữ liệu sẽ dựa vào value của biến đó:

Khai báo hàm

Một hàm có thể nhận 0 hoặc nhiều đối số.

Hàm Trả về 1 giá trị:

Hàm trả về nhiều giá trị:

Vòng lặp For

For:

Continue:

While:

Nếu bạn bỏ qua điều kiện vòng lặp, nó sẽ lặp mãi mãi.

Switch

Có điều kiện:

Không có điều kiện:

Defer

Defer là 1 tính năng của Go, cho phép gắn 1 hàm để thực hiện sau khi hàm chính hoàn thành.

Stacking defers: là các hàm được gọi nhưng chưa được thực hiện và bị đẩy lên stack. Khi hàm chính hoàn thành, các hàm chưa thực hiện nó sẽ được chạy theo thứ tự LIFO ( Last-in-First-out ).

Tổng kết

Vậy là sau 1 ngày mình đã học được:

  • cách khai báo biến
  • câu lệnh if/else
  • các kiểu dữ liệu
  • khai báo hàm.
  • Vòng lặp For
  • Switch
  • Defer, Stacking Defer

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ. Tks

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo