Hiểu biết của bạn về Software Testing? Mock Test và lý giải chi tiết

Tram Ho

Cùng kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Kiểm thử phần mềm qua Mock Test dưới đây.
Sau đó, hãy đối chiếu đáp án với chứng chỉ đáp án đi kèm bên dưới nhé ^^

H # 1) Xác minh là:
a. Kiểm tra xem chúng tôi đang xây dựng hệ thống phù hợp
b. Kiểm tra xem chúng tôi đang xây dựng hệ thống đúng
c. Thực hiện bởi một nhóm kiểm tra độc lập
d. Đảm bảo rằng đó là những gì người dùng thực sự muốn

Q # 2) Kiểm tra hồi quy:
a. Sẽ luôn được tự động hóa
b. Sẽ giúp đảm bảo các vùng không thay đổi của phần mềm không bị ảnh hưởng
c. Sẽ giúp đảm bảo các vùng đã thay đổi của phần mềm không bị ảnh hưởng
d. Chỉ có thể chạy trong quá trình thử nghiệm chấp nhận của người dùng

Q # 3) Nếu kết quả mong đợi không được chỉ định thì:
a. Chúng tôi không thể chạy thử nghiệm
b. Có thể khó lặp lại bài kiểm tra
c. Có thể khó xác định xem bài kiểm tra đạt hay không đạt
d. Chúng tôi không thể tự động hóa đầu vào của người dùng

Q # 4) Điều nào sau đây có thể là lý do dẫn đến lỗi:

  1. Kiểm tra lỗi
  2. Lỗi phần mềm
  3. Lỗi thiết kế
  4. Lỗi môi trường
  5. Tài liệu bị lỗi

a. 2 là lý do hợp lệ; 1,3,4 & 5 không
b. 1,2,3,4 là lý do hợp lệ; 5 không
c. 1,2,3 là lý do hợp lệ; 4 & 5 không
d. Tất cả chúng đều là lý do chính đáng để thất bại

Q # 5) Kiểm tra được ưu tiên để:
a. Bạn rút ngắn thời gian cần thiết để kiểm tra
b. Bạn làm bài kiểm tra tốt nhất trong thời gian có sẵn
c. Bạn kiểm tra hiệu quả hơn
d. Bạn tìm thấy nhiều lỗi hơn

H # 6) Điều nào sau đây không phải là kỹ thuật kiểm tra tĩnh:
a. Đoán lỗi
b. Hướng dẫn
c. Phân tích luồng dữ liệu
d. Kiểm tra

Câu hỏi # 7) Phát biểu nào sau đây về kiểm tra thành phần là không đúng?
a. Kiểm thử thành phần phải được thực hiện bởi sự phát triển
b. Kiểm thử thành phần còn được gọi là kiểm thử cô lập hoặc mô-đun
c. Kiểm tra thành phần nên có kế hoạch tiêu chí hoàn thành
d. Kiểm tra thành phần không liên quan đến kiểm tra hồi quy

Câu hỏi # 8) Trong khi hoạt động thử nghiệm nào có thể được tìm thấy lỗi hiệu quả nhất về chi phí?
a. Chấp hành
b. Thiết kế
c. Lập kế hoạch
d. Kiểm tra hoàn thành tiêu chí Thoát

Q # 9) Nói chung, kỹ năng nào được yêu cầu ít nhất của một người thử nghiệm giỏi?
a. Là ngoại giao
b. Có khả năng viết phần mềm
c. Chú ý tốt đến từng chi tiết
d. Có thể được dựa vào

Câu hỏi # 10) Mục đích của giai đoạn yêu cầu là:
a. Để đóng băng các yêu cầu
b. Để hiểu nhu cầu của người dùng
c. Để xác định phạm vi thử nghiệm
d. Tất cả những điều trên

Q # 11) Quá trình bắt đầu với các mô-đun đầu cuối được gọi là –
a. Tích hợp từ trên xuống
b. Tích hợp từ dưới lên
c. Không có cái nào ở trên
d. Tích hợp mô-đun

Câu hỏi # 12) Các đầu vào để phát triển một kế hoạch kiểm tra được lấy từ:
a. Kế hoạch dự án
b. Kế hoạch kinh doanh
c. Kế hoạch hỗ trợ
d. Không có cái nào ở trên

Q # 13) Hàm / Ma trận kiểm tra là một loại:
a. Báo cáo kiểm tra tạm thời
b. Báo cáo thử nghiệm cuối cùng
c. Báo cáo tình trạng dự án
d. Báo cáo quản lý

Q # 14) Quy trình Quản lý Khuyết tật không bao gồm:
a. Phòng ngừa khiếm khuyết
b. Lớp lót nền có thể cung cấp
c. Báo cáo quản lý
d. Không có cái nào ở trên

Câu hỏi # 15) Sự khác biệt giữa phần mềm kiểm thử được phát triển bởi nhà thầu bên ngoài quốc gia của bạn so với phần mềm kiểm tra được phát triển bởi nhà thầu trong nước bạn là gì?
a. Không đáp ứng nhu cầu của mọi người
b. Văn hoá khác biệt
c. Mất quyền kiểm soát việc phân bổ lại các nguồn lực
d. Từ bỏ quyền kiểm soát

Q # 16) Kiểm thử phần mềm chiếm bao nhiêu phần trăm chi phí phát triển phần mềm?
a. 10-20
b. 40-50
c. 70-80
d. 5-10

H # 17) Một hệ thống đáng tin cậy sẽ là một hệ thống:
a. Không thể hoàn thành đúng tiến độ
b. Không có khả năng gây ra thất bại
c. Có khả năng không có lỗi
d. Có khả năng được người dùng thích

H # 18) Kiểm tra bao nhiêu là đủ:
a. Câu hỏi này là không thể trả lời
b. Câu trả lời phụ thuộc vào rủi ro đối với ngành, hợp đồng và các yêu cầu đặc biệt của bạn
c. Câu trả lời phụ thuộc vào sự trưởng thành của các nhà phát triển của bạn
d. Câu trả lời cần được chuẩn hóa cho ngành phát triển phần mềm

Câu hỏi # 19) Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Khả năng kiểm tra?
a. Khả năng hoạt động
b. Khả năng quan sát
c. Sự đơn giản
d. Mạnh mẽ

Q # 20) Phương pháp Cyclomatic Complexity là phương pháp thử nghiệm:
a. hộp trắng
b. Hộp đen
c. Chiêc hộp xanh
d. Hộp màu vàng

Câu hỏi # 21) Điều nào trong số này có thể được kiểm tra thành công bằng phương pháp Kiểm tra vòng lặp?
a. Vòng lặp đơn giản
b. Vòng lồng nhau
c. Các vòng lặp được nối
d. Tất cả những điều trên

Câu hỏi # 22) Để kiểm tra một hàm, lập trình viên phải viết một ______, hàm này gọi hàm và chuyển cho nó dữ liệu kiểm tra.
a. Sơ khai
b. Người lái xe
c. Ủy quyền
d. Không có cái nào ở trên

Q # 23) Phân vùng tương đương là:
a. Một kỹ thuật kiểm tra hộp đen chỉ được sử dụng bởi các nhà phát triển
b. Một kỹ thuật kiểm tra hộp đen hơn chỉ có thể được sử dụng trong quá trình kiểm tra hệ thống
c. Một kỹ thuật kiểm tra hộp đen phù hợp với tất cả các cấp độ kiểm tra
d. Một kỹ thuật kiểm tra hộp trắng thích hợp để kiểm tra thành phần

H # 24) Khi một công cụ thử nghiệm mới được mua, nó nên được sử dụng trước tiên bằng cách:
a. Một nhóm nhỏ để thiết lập cách tốt nhất để sử dụng công cụ
b. Tất cả những người cuối cùng có thể sử dụng một số công cụ
c. Nhóm kiểm tra độc lập
d. Nhà thầu cung cấp để viết các tập lệnh ban đầu

Q # 25) Kiểm tra có thể tìm thấy tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
a. Các biến không được xác định trong mã
b. Lỗi chính tả và ngữ pháp trong tài liệu
c. Các yêu cầu đã được bỏ qua trong hồ sơ thiết kế
d. Bao nhiêu mã đã được bao phủ

Q #Đáp ánLý giải chi tiết
1b. Kiểm tra xem chúng tôi đang xây dựng hệ thống đúngViệc xác minh xác nhận rằng các sản phẩm làm việc phản ánh đúng các yêu cầu được chỉ định cho chúng. Chúng ta đã xây dựng hệ thống đúng không?
Kiểm tra xác nhận xem một chức năng cần thiết và được khách hàng mong đợi có xuất hiện trong sản phẩm phần mềm hay không. Chúng ta đã xây dựng đúng hệ thống , thích hợp, phù hợp để sử dụng chưa?
2b. Sẽ giúp đảm bảo các vùng không thay đổi của phần mềm không bị ảnh hưởngKiểm tra lại để xác nhận rằng lỗi ban đầu đã được loại bỏ thành công . Đây được gọi là xác nhận
Kiểm thử hồi quy là việc kiểm tra lặp lại một chương trình đã được kiểm tra, sau khi sửa đổi , để phát hiện ra và các khiếm khuyết được đưa vào hoặc phát hiện ra do (các) thay đổi .
3c. Có thể khó xác định xem bài kiểm tra đạt hay không đạtMột trường hợp thử nghiệm bao gồm một tập hợp các giá trị đầu vào, điều kiện tiên quyết thực hiện, kết quả mong đợi và điều kiện sau thực thi, được xác định để bao gồm (các) mục tiêu thử nghiệm hoặc điều kiện thử nghiệm nhất định
4d. Tất cả chúng đều là lý do chính đáng để thất bạiKhông đạt: hành vi sai lệch so với yêu cầu của người dùng hoặc đặc điểm sản phẩm
Lỗi 🡪 Lỗi 🡪 Thất bại 🡪 Sử dụng thuật ngữ
5b. Bạn làm bài kiểm tra tốt nhất trong thời gian có sẵn
6a. Đoán lỗiKỹ thuật dựa trên kinh nghiệm
7d. Kiểm tra thành phần không liên quan đến kiểm tra hồi quyKiểm thử hồi quy là việc kiểm tra lặp lại một chương trình đã được kiểm tra, những khiếm khuyết này có thể nằm trong phần mềm đang được kiểm tra hoặc trong một thành phần phần mềm khác có liên quan hoặc không liên quan .
số 8c. Lập kế hoạchCác hoạt động trong kế hoạch kiểm tra: Xác định cách tiếp cận tổng thể của kiểm tra, bao gồm định nghĩa về các cấp độ kiểm tra và tiêu chí đầu vào và đầu ra .
Thông thường tiêu chuẩn xuất cảnh có thể bao gồm những điều sau đây: Chi phí
9b. Có khả năng viết phần mềm
10d. Tất cả những điều trên
11b. Tích hợp từ dưới lênTừ trên xuống: từ menu đến chức năng (sử dụng sơ khai)
Bottom-up: từ chức năng chi tiết đến menu (sử dụng trình điều khiển)
12a. Kế hoạch dự án
13c. Báo cáo tình trạng dự án
14b. Lớp lót nền có thể cung cấp
15b. Văn hoá khác biệt
16b. 40-50
17b. Không có khả năng gây ra thất bại
18b. Câu trả lời phụ thuộc vào rủi ro đối với ngành, hợp đồng và các yêu cầu đặc biệt của bạnViệc quyết định bao nhiêu thử nghiệm là đủ cần tính đến mức độ rủi ro, bao gồm rủi ro về kỹ thuật, an toàn và độ kinh doanh cũng như các ràng buộc của dự án như thời gian và ngân sách.
19d. Mạnh mẽ
20a. hộp trắng
21d. Tất cả những điều trên
22b. Người lái xeStubs và driver thường được sử dụng trong UT để thay thế các thành phần, phần mềm bị thiếu
Stub: được gọi bởi thành phần phần mềm
Trình điều khiển: gọi thành phần phần mềm
Trình điều khiển: là một mô-đun phần mềm được sử dụng để gọi một mô-đun đang được kiểm tra và thường cung cấp đầu vào kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc thực thi và báo cáo kết quả kiểm tra
Sơ khai: là một câu lệnh chương trình máy tính thay thế cho phần thân của mô-đun phần mềm đã hoặc sẽ được định nghĩa ở nơi khác.
23c. Một kỹ thuật kiểm tra hộp đen phù hợp với tất cả các cấp độ kiểm tra
24a. Một nhóm nhỏ để thiết lập cách tốt nhất để sử dụng công cụ
25d. Bao nhiêu mã đã được bao phủ

Link tham khảo:
https://www.softwaretestinghelp.com/test-your-software-testing-knowledge-take-this-mock-test/
ISTQBFoundationLevelSyllabus2011

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo