Hệ thống phát gạo nhận diện khuôn mặt(Phần 3)

Tram Ho

Trong phần 2, ta đã hoàn thiện phần server rồi. Và bước cuối cùng chúng ta cũng sẽ viết nốt phần giao diện bằng ReactJS.

Set up

Ở đây mình sử dụng nodejs 12.16. Các bước setup bao gồm:

 • cd $PROJECT: đến địa chỉ thư mục project
 • yarn create react-app frontend: khỏi tạo thư mục react frontend
 • cd frontend && yarn ađ antd: thêm thư viện antd vào trong yarn
 • Viết Dockerfile với nội dung sau:

 • Giờ thì bạn có thể chạy yarn start trong thư mục frontend hoặc docker-compose up ở ngoài thư mục chính và kiêm tra tạo giao diện cổng 3000 đã có hình dưới đây chưa?
 • Lưu ý, nếu sử dụng docker-compose, bạn phải sửa proxy của reactjs thành http://flask:3500 còn với chạy local thì sẽ là http://127.0.0.1:3500 trong package.json.
  default
  Nếu bạn không gặp vấn đề gì hãy đến bước tiếp theo nào.

Coding

Ở trong này chúng ta sẽ viết 3 component:

 • 1 component hiển thị tên quận
 • 1 component là form để gửi ảnh và phường
 • 1 component hiển thị kết quả

Hiện thị tên quận

 • Tạo file Title.js.
 • Viết thêm nội dung sau vào.

 • Ở đây là một hook component cơ bản với title là tên quận mà chúng ta cần.
 • Ta lấy thực hiện giao thức GET với api /district, Reactjs sẽ tự động map chúng với proxy trong package.json
 • Tại App Component return:

 • Ta được màn hình:

Tạo Form gửi ảnh

 • Tạo file ImageUpload.js
 • Ta sẽ sử dụng Form component của antd.

Ở đây ta có được màn hình của một form để upload ảnh và chọn quận với Select nhưng nó vẫn chưa hề có Data.

 • Ta sẽ lấy dữ liệu quận qua api /wards

 • Ở đây sau khi react được khởi tạo, gọi hàm render() rồi nó sẽ lại Mount lại lần nữa và gọi đến hàm componentDidMount() và sẽ thay đổi this.state.wards với giá trị các quận từ API. Và renderWardOpt được gọi trong render sẽ tạo ta các Card Option.
 • Nhưng giờ chọn ảnh vẫn chưa hiển thị vậy thì ta phải viết một hàm biến file tải lên thành ObjectURL
 • Và chúng ta sẽ phải xử lý event bấm nút submit. Form của antd cho phép ta handle event này với việc gán onFinish trong card Form.

 • Ta gửi lên một POST Request tới /face với data là biến FormData(). Ở đây, chúng ta còn có this.props.returnResult(res) để trả kết quả về cho Parent component là App xử lý.
 • Cuối cùng ta đã có một form ưng ý:

Tạo kết quả trả về

 • Tạo file Result.js và viết nội dung sau đây:

 • Component này nhận giá trị gửi từ Component App là permission, là kết quả trả về từ request POST bên trên.
 • useEffect tại đây thay đổi khi mà props.permission thay đổi.
 • Sửa lại App như sau đây:

 • Ta truyền vào component ImageUpload hàm getResult để lấy lại response của server cho App, thay đổi giá trị this.state.permission gán vào trong component Result.

Kết quả:

Tại đây bạn sẽ có một màn hình như dưới đây:

Hoặc

Giờ chúng ta đã hoàn thành 1 project AI đơn giản rồi. Có câu hỏi gì hoặc bình luận gì các bạn hãy để lại ở dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây ^_^.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo