[Golang] Log ra file sử dụng zap

Tram Ho

Tại sao lại cần log ra file

 • Hiện tại đa số anh em develop khi phát triển chức năng phần lớn là chỉ logging ra console, sau đó lên các môi trường như dev, pro,.. thì dùng các tool sẽ hỗ trợ việc collector mà không cần quan tâm gì cả.
 • Khi anh em dev trong những hệ thống mà không có những ứng dụng hỗ trợ việc collector thì anh em cần log ra file.
 • Mình cần cài đặt 2 thư viện: zaplumberjack

Code

 1. Config logger đơn giản:

 1. Map log level:

 1. Tạo interface các function:

 1. Tạo instance logger:

 1. Get đường dẫn của file log:

 • hàm Getwd là lấy đường dẫn hiện tại khi chạy chương trình.
 • hàm os.Stat kiểm tra đường dẫn có tồn tại hay không.
 • hàm os.Mkdir tạo folder với đường dẫn trên.
 1. Khi logging thì mỗi api cần có một uuid.

 • sau này khi viết API, trong 1 api chúng ta log ra 5 message chẳng hạn, thì set SetLogID để khi filter dựa vào id này để search.
 • hàm này đa số sẽ được sử dụng trong middleware
 1. Implement các function trong interface: code này dài anh em xem trong link.

 2. Hàm configure để log ra file:

 • MaxSize là size của file, mặc định là 100 megabytes, demo nên mình để 1 megabytes.
 • MaxBackups là tổng số lượng file sẽ được lưu lại, hiện tại mình để 3 có nghĩa là trong folder logs sẽ có 3 file lưu trữ lại: 1.log, 2.log, 3.log . Khi có một file mới 4.log thì file 1.log sẽ mất.
 1. Cuối cùng là hàm New:

Test

 1. Tạo main.go function:

 • tạo một chan forever để giữ function main không exit.
 • một vòng lặp time.Tick cứ 1 millisecond thì sẽ write vào file.
 1. Tạo folder logs:

 1. run:

 • folder logs sẽ tự split các file khi size đủ 1MB

Source
https://github.com/ducnpdev/golang-demo/tree/logger

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo